Author Index

/

2012

/

AprilE

G

Greenberg Ya.

I

Il’ichev E.V.
Ingel’ L.Kh.

K

Kalashnik M.V.
Kuchinskii È.Z.

M

Morozov S.V.
Mushnikov N.V.

N

Nekrasov I.A.

P

Pashkin Yu.A.

S

Sadovskii M.V.

V

Volostnikov V.G.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions