Author Index

/

2012

/

MarchD

E

G

Gulyaev Yu.V.
Gurbatov S.N.

K

Kunitskii Yu.A.
Kuznetsov V.D.

M

P

Pogrebnyak A.D.
Ponomarev A.G.

S

V

Z

Zakharova E.V.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions