Igor’ Vsevolodovich GrekhovIgor’ Vsevolodovich Grekhov
Ioffe Institute
Address: ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
Fax: (812) 247 1017
Website:


Articles

  1. I.V. Grekhov, G.A. Mesyats “Nanosecond semiconductor diodes for pulsed power switching48 703–712 (2005)

Signed personalia

  1. V.M. Agranovich, E.B. Aleksandrov, S.N. Bagaev et alAleksandr Aleksandrovich Kaplyanskii (on his 90th birthday)63 1264–1265 (2020)
  2. I.V. Grekhov, V.N. Kisel, A.G. Litvak et alAndrei Nikolaevich Lagarkov (on his 80th birthday)62 1056–1057 (2019)
  3. A.L. Aseev, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov et alIn memory of Zhores Ivanovich Alferov62 839–840 (2019)
  4. E.B. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, A.L. Aseev et alRobert Arnol'dovich Suris (on his 80th birthday)59 1271–1272 (2016)
  5. I.V. Grekhov, V.N. Kisel, M.A. Pogosyan et alAndrei Nikolaevich Lagarkov (on his 70th birthday)52 865–866 (2009)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, V.A. Rubakov, V.E. Fortov, E.L. Feinberg

PACS: 01.60.+q, 84.70.+p, 85.30.-z, 85.30.Kk

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions