Mihail Yakovlevich MarovV.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences
Address: Kosygina str. 19, Moscow, 119991, Russian Federation

M.V. Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences
Address: Miusskaya pl. 4, Moscow, 125047, Russian Federation


Articles

  1. M.Ya. Marov, I.I. Shevchenko “Exoplanets: nature and models63 (9) (2020)
  2. V.I. Shematovich, M.Ya. Marov “Escape of planetary atmospheres: physical processes and numerical models61 217–246 (2018)
  3. L.M. Zelenyi, M.I. Verigin, A.V. Zakharov et alJoint scientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences and the Joint Physical Society of the Russian Federation “State of the art and prospects of solar system research” (26 January 2005)48 615 (2005)
  4. M.Ya. Marov “Small bodies of the solar system and some problems in cosmogony48 638–647 (2005)
  5. M.Ya. Marov “Venus and Mars (According to Recent Results of Soviet and American Studies)20 452–453 (1977)

Signed personalia

  1. Yu.Yu. Balega, D.V. Bisikalo, L.M. Zelenyi et alAnatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 80th birthday)63 (8) (2020)
  2. V.G. Bondur, M.M. Kotyukov, V.D. Kuznetsov et alLev Matveevich Zelenyi (on his 70th birthday)61 819–821 (2018)
  3. A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk et alIn memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, L.P. Pitaevskii, V.A. Matveev, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, V.E. Fortov, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, A.P. Aleksandrov

PACS: 01.60.+q, 96.30.Ea, 02.70.-c, 92.60.-e, 96.30.Gc, 96.30.Ys, 96.35.Cp, 96.50.Gn, 96.30.Ge, 96.15.De, 97.82.-j, 95.10.Ce, 05.45.Ac, 45.50.Pk

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions