Author Index

/

1986

/

NovemberA

Abov Yu.G.
Andrianov S.N.
Antonov V.E.
Arutyunyan S.G.

B

Belash I.T.
Brazhkin V.V.

D

Degtyareva V.F.

F

Firsov V.G.

K

Kocharovskii V.V.
Kocharovskii V.V.

L

Larchev V.I.
Leontovich A.M.

M

Mikaelyan L.A.
Morozov A.Yu.
Mozharovskii A.M.

N

Naboikin Yu.V.
Nikitin S.Ya.

O

Okun’ L.B.
Ostrovskii L.A.

P

Ponyatovskii E.G.
Popova S.V.

R

Ruzmaikin A.A.
Rybak S.A.

S

Samartsev V.V.
Shchepkin M.G.
Sheibut Yu.E.
Shifman M.A.
Shuryak E.V.
Silaeva N.B.
Skrotskaya G.G.
Smirnova L.N.

T

Trifonov E.D.
Tsimring L.Sh.

V

Vladimirskii V.V.
Voloshin M.B.
Vysotskii M.I.

Z

Zheleznyakov V.V.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions