Author Index

/

1985

/

MayK

Klinger M.I.
Knyazev S.A.

L

Leonas V.B.
Lyapilin I.I.

P

Pchelkin I.A.

R

Rodionov I.D.

S

Shchekinov Yu.A.

T

Tsidil’kovskii I.M.

V

Vainer B.V.

Z

Zhdanov G.B.
Zyryanov G.K.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions