Author Index

/

1982

/

JulyA

B

Barkov L.M.
Belyaev S.T.
Borovik-Romanov A.S.
Brandt N.B.
Bydin Yu.F.

C

Chudinov S.M.
Chupis I.E.

D

Demkov Yu.N.
Dorman L.I.

G

Gel’freikh G.B.

K

Kapitza P.L.
Khakimov S.Kh.
Kocharov G.E.
Kravtsov Yu.A.

L

Lifshitz I.M.

M

Mukhin K.N.

N

Nikol’skii B.A.
Nizhankovskii V.I.

O

S

Saichev A.I.
Sharvin Yu.V.
Smolenskii G.A.

V

Voitovetskii V.K.
Vonsovskii S.V.

Z

Zel’dovich Ya.B.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions