Author Index

/

1981

/

MayA

Aleksandrov A.P.
  • A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, S.T. Belyaev, I.I. Gurevich, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, V.G. Kirillov-Ugryumov, V.I. Kogan, A.B. Migdal, N.A. Chernoplekov “Viktor Mikhailovich Galitskii (Obituary)24 444–445 (1981)

B

Basov N.G.
  • A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, S.T. Belyaev, I.I. Gurevich, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, V.G. Kirillov-Ugryumov, V.I. Kogan, A.B. Migdal, N.A. Chernoplekov “Viktor Mikhailovich Galitskii (Obituary)24 444–445 (1981)

Belen’kii A.Ya.
Belousova I.M.
Belov I.F.
Belyaev S.T.
  • A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, S.T. Belyaev, I.I. Gurevich, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, V.G. Kirillov-Ugryumov, V.I. Kogan, A.B. Migdal, N.A. Chernoplekov “Viktor Mikhailovich Galitskii (Obituary)24 444–445 (1981)

Bunkin A.F.

C

Chebotaev V.P.
Chernoplekov N.A.
  • A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, S.T. Belyaev, I.I. Gurevich, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, V.G. Kirillov-Ugryumov, V.I. Kogan, A.B. Migdal, N.A. Chernoplekov “Viktor Mikhailovich Galitskii (Obituary)24 444–445 (1981)

Chilikin P.I.

D

Davydova I.B.
Devyatkov N.D.
Dobrovol’skii A.A.

G

Gal’perin Yu.M.
Gel’vich É.A.
Gorbachev V.P.
Gurevich I.I.
  • A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, S.T. Belyaev, I.I. Gurevich, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, V.G. Kirillov-Ugryumov, V.I. Kogan, A.B. Migdal, N.A. Chernoplekov “Viktor Mikhailovich Galitskii (Obituary)24 444–445 (1981)

Gustov A.V.

I

Ivanov L.P.
Ivanovskaya M.I.

K

Kadomtsev B.B.
  • A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, S.T. Belyaev, I.I. Gurevich, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, V.G. Kirillov-Ugryumov, V.I. Kogan, A.B. Migdal, N.A. Chernoplekov “Viktor Mikhailovich Galitskii (Obituary)24 444–445 (1981)

Kagan Yu.M.
  • A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, S.T. Belyaev, I.I. Gurevich, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, V.G. Kirillov-Ugryumov, V.I. Kogan, A.B. Migdal, N.A. Chernoplekov “Viktor Mikhailovich Galitskii (Obituary)24 444–445 (1981)

Kaplyanskii A.A.
Kirillov V.V.
Kirillov-Ugryumov V.G.
  • A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, S.T. Belyaev, I.I. Gurevich, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, V.G. Kirillov-Ugryumov, V.I. Kogan, A.B. Migdal, N.A. Chernoplekov “Viktor Mikhailovich Galitskii (Obituary)24 444–445 (1981)

Kislik M.D.
Kogan V.I.
  • A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, S.T. Belyaev, I.I. Gurevich, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, V.G. Kirillov-Ugryumov, V.I. Kogan, A.B. Migdal, N.A. Chernoplekov “Viktor Mikhailovich Galitskii (Obituary)24 444–445 (1981)

Kolmakov D.N.
Kolosnitsyn N.I.
Kolyuka Yu.F.
Koptsik V.A.
Koroteev N.I.
Kotel’nikov V.A.
Kozub V.P.
Kuz’min V.A.

L

Lemanov V.V.
Letokhov V.S.

M

Makarov A.A.
Mazokhin V.N.
Migdal A.B.
  • A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, S.T. Belyaev, I.I. Gurevich, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, V.G. Kirillov-Ugryumov, V.I. Kogan, A.B. Migdal, N.A. Chernoplekov “Viktor Mikhailovich Galitskii (Obituary)24 444–445 (1981)

Misezhnikov G.S.

O

P

R

S

Sel’skii A.G.
Sherman A.B.
Shteinshleiger V.B.
Sintsov V.N.
Sinyagovskii V.I.
Siz’mina L.K.
Smolenskii G.A.

T

V

Vitushkin L.F.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions