Author Index

/

1981

/

AprilB

Bazylev V.A.
Belyaev S.T.
Berezin I.D.
Bychenkov V.Yu.

C

Chibisov M.I.

G

Gurevich I.I.

K

Khodel’ V.A.
Kogan V.I.

L

Larkin A.I.
Leonas V.B.

M

Maev R.G.
Mishustin I.N.
Morokhov I.D.
Mukhanov V.F.

O

Okun’ L.B.

P

Petinov V.I.
Petrunin V.F.

S

Sapershtein E.E.
Smirnov B.M.
Suetin V.N.

T

Trusov L.I.

V

Vaks V.G.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions