Author Index

/

1980

/

MayA

Al’tshuler S.A.
Andronikashvili É.L.
Arakelyan S.M.

B

Buishvili L.L.

C

Chilingaryan Yu.S.

F

Frank A.G.

G

Ginzburg V.L.
Gol’dberg V.Z.

K

Kadomtsev B.B.
Keldysh L.V.
Kharadze G.A.

L

Lifshits I.M.
Logunov A.A.
Lyakhov G.A.

M

Migulin V.V.

S

Sanadze T.I.
Skrotskii G.V.
Slavatinskii S.A.
Somov B.V.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions