Valentina Georgievna KlochkovaSpecial Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences
Address: Nizhnii Arkhyz, Zelenchukskiy Region, Karachai-Cherkessian Republic, Russian Federation
Website:


Articles

  1. V.E. Panchuk, Yu.Yu. Balega, V.G. Klochkova, M.E. Sachkov “Study of exoplanets by spectroscopic methods63 562–582 (2020)
  2. V.G. Klochkova, V.E. Panchuk “Lithium and beryllium in the problem of cosmic-matter evolution37 613–615 (1994)

See also: V.E. Panchuk, V.L. Ginzburg, Yu.Yu. Balega, M.E. Sachkov, A.V. Gurevich, G.A. Askar’yan, E.L. Feinberg, Yu.V. Kopaev, A.K. Murtazaev, P.S. Kop’ev, V.V. Usov

PACS: 95.75.Fg, 97.10.-q, 97.82.-j, 01.10.Fv, 97.10.Tk

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions