V.A. Pogozhev
Articles

  1. O.S. Kolotov, V.A. Pogozhev, R.V. Telesnin “Pulsed remagnetization of thin magnetic films17 528–541 (1975)

See also: O.S. Kolotov, R.V. Telesnin, G.A. Smolenskii, G.V. Spivak, M.V. Chetkin, O.P. Pavlyuchenko

PACS: 75.60.Ej, 75.70.Ak, 75.60.Ch

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions