R.V. Telesnin
Articles

  1. V.N. Dudorov, V.V. Randoshkin, R.V. Telesnin “Synthesis and physical properties of single-crystal films of rare-earth iron garnets20 505–527 (1977)
  2. O.S. Kolotov, V.A. Pogozhev, R.V. Telesnin “Pulsed remagnetization of thin magnetic films17 528–541 (1975)

See also: V.N. Dudorov, V.V. Randoshkin, G.A. Smolenskii, V.A. Pogozhev, O.S. Kolotov, K.P. Belov, A.S. Borovik-Romanov, O.P. Pavlyuchenko, M.V. Chetkin, G.V. Spivak

PACS: 68.55.+b, 75.70.-i, 78.65.Jd, 75.30.Cr, 75.60.Ej, 75.70.Ak, 75.60.Ch

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions