Sergei V. DemishevSergei V. Demishev

14 photos
Vereshchagin Institute for High Pressure Physics, Russian Academy of Sciences
Address: Kaluzhskoe shosse 14, Troitsk, Moscow, 108840, Russian Federation
Phone: +7 (495) 851 05 82
Website:

Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Vavilova 38, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (499) 503 87 34
Fax: +7 (499) 503 87 23
Website:

HSE University
Address: ul. Myasnitskaya 20, Moscow, 101000, Russian Federation
Phone: +7 (495) 771 32 32
Fax: +7 (495) 628 79 31
Website:

Sergey Vasilievich Demishev (on his 65th birthday) (7 MB) Sergey Vasilievich Demishev (on his 60th birthday) (7 MB) Spetsial'nyi seminar, posvyashchennyi 60-letiyu doktora fiziko matematicheskikh nauk, professora Sergeya Vasil'evicha Demisheva (295 KB)


Articles

  1. A.N. Azarevich, A.V. Bogach, S.Yu. Gavrilkin et alOn the problem of detecting Majorana fermions in heat capacity and Hall effect measurements in the Kondo insulator YbB1267 314–321 (2024)
  2. S.V. Demishev “Spin-fluctuation transitions67 22–43 (2024)
  3. S.V. Demishev, V.V. Glushkov, S.V. Grigoriev et alQuantum phase transitions in spiral magnets without inversion center59 559–563 (2016)
  4. P.I. Arseev, S.V. Demishev, V.N. Ryzhov, S.M. Stishov “Strongly correlated electron systems and quantum critical phenomena48 1071–1084 (2005)
  5. S.V. Demishev, V.N. Ryzhov, S.M. Stishov “Strongly correlated electron systems and quantum critical phenomena (11 April 2003, Troitsk, Moscow Region)47 401–407 (2004)
  6. S.V. Demishev, Yu.V. Kosichkin, N.E. Sluchanko, A.G. Lyapin “Amorphous semiconductors prepared by quenching under high pressure37 185–217 (1994)

See also: Yu.A. Izyumov, N.E. Sluchanko, S.G. Ovchinnikov, S.M. Stishov, V.N. Ryzhov, A.N. Azarevich, A.V. Bogach, V.T. Dolgopolov, K.P. Belov, S.Yu. Gavrilkin, E.V. Kuz’min, V.V. Glushkov, P.I. Arseev, I.I. Lobanova, A.V. Semeno

PACS: 71.27.+a, 71.10.-w, 71.10.Hf, 75.30.Kz, 75.47.-m, 71.30.+h, 05.70.Fh, 05.90.+m, 61.05.fg, 75.20.Ck, 75.20.En, 75.25.Dk, 73.22.-f, 75.47.Np, 75.50.Pp

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions