Sergei V. DemishevSergei V. Demishev

9 photos
Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Vavilova 38, Moscow, 119942, Russian Federation
Fax: 7 (495) 135 1330
Website:

National Research University Higher School of Economics
Address: ul. Myasnitskaya 20, Moscow, 101000, Russian Federation
Phone: +7 (495) 771 32 32
Fax: +7 (495) 628 79 31
Website:

Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)
Address: Institutskii per. 9, Dolgoprudny, Moscow Region, 141701, Russian Federation
Phone: +7 (495) 408-45-54
Fax: +7 (495) 408-42-54
Website:

Sergey Vasilievich Demishev (on his 60th birthday) (181 KB) Spetsial'nyi seminar, posvyashchennyi 60-letiyu doktora fiziko matematicheskikh nauk, professora Sergeya Vasil'evicha Demisheva (295 KB)


Articles

  1. S.V. Demishev, V.V. Glushkov, S.V. Grigoriev et alQuantum phase transitions in spiral magnets without inversion center59 559–563 (2016)
  2. P.I. Arseev, S.V. Demishev, V.N. Ryzhov, S.M. Stishov “Strongly correlated electron systems and quantum critical phenomena48 1071–1084 (2005)
  3. S.V. Demishev, V.N. Ryzhov, S.M. Stishov “Strongly correlated electron systems and quantum critical phenomena (11 April 2003, Troitsk, Moscow Region)47 401–407 (2004)
  4. S.V. Demishev, Yu.V. Kosichkin, N.E. Sluchanko, A.G. Lyapin “Amorphous semiconductors prepared by quenching under high pressure37 185–217 (1994)

See also: S.M. Stishov, N.E. Sluchanko, V.N. Ryzhov, Yu.A. Izyumov, S.G. Ovchinnikov, V.T. Dolgopolov, V.V. Glushkov, I.I. Lobanova, P.I. Arseev, A.V. Semeno, A.N. Samarin, M.I. Gil’manov, S.V. Grigoriev, V.F. Gantmakher, Yu.V. Kosichkin

PACS: 71.10.Hf, 71.10.-w, 71.27.+a, 71.30.+h, 75.10.Kt, 75.30.Kz, 75.47.-m, 75.50.Bb, 76.30.Fc

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions