L.K. Zarembo
Articles

  1. O.Yu. Belyaeva, L.K. Zarembo, S.N. Karpachev “Magnetoacoustics of ferrites and magnetoacoustic resonance35 (2) 106–122 (1992)
  2. L.K. Zarembo “Acoustic radiating parametric antenna22 656–661 (1979)
  3. L.K. Zarembo, V.A. Krasil’nikov “Nonlinear phenomena in the propagation of elastic waves in solids13 778–797 (1971)
  4. L.K. Zarembo, V.A. Krasil’nikov “Errata to the article by L K Zarembo, V A Krasil'nikov "Some problems in the propagation of ultrasonic waves of finite amplitude in liquids" Phys. Usp., 1959, 2 (4), 580-5992 1004–1004 (1960)
  5. L.K. Zarembo, V.A. Krasil’nikov “Some problems in the propagation of ultrasonic waves of finite amplitude in liquids2 580–599 (1959)

See also: V.A. Krasil’nikov, G.A. Smolenskii, K.P. Belov, O.Yu. Belyaeva, S.N. Karpachev, V.G. Bar’yakhtar, M.I. Kaganov, A.I. Akhiezer, A.S. Borovik-Romanov, V.V. Lemanov, S.V. Vonsovskii, V.I. Ozhogin, M.V. Chetkin, Yu.A. Izyumov, M.B. Gitis

PACS: 75.80.+q, 72.55.+s, 75.50.Gg, 63.20.-e, 75.30.Ds, 75.60.Ej, 43.25.Vt, 43.30.Jx, 62.30.+d, 62.20.Dc, 81.40.Jj, 63.20.Kr, 62.60.+v

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions