M.M. Sushchinskii
Articles

  1. M.M. Sushchinskii “Resonant inelastic light scattering in crystals31 181–195 (1988)
  2. M.M. Sushchinskii “Raman scattering of light in phase transitions in crystals21 994–995 (1978)
  3. V.S. Gorelik, M.M. Sushchinskii “Raman scattering of light in crystals12 399–429 (1969)
  4. V.A. Zubov, M.M. Sushchinskii, I.K. Shuvalov “Modern trends in the spectroscopy of Raman scattering of light9 346–369 (1966)
  5. V.A. Zubov, M.M. Sushchinskii, I.K. Shuvalov “Stimulated Raman scattering of light7 419–433 (1964)
  6. P.A. Bazhulin, M.M. Sushchinskii “Methods of measuring line intensity in raman spectra2 436–443 (1959)

Signed personalia

  1. G.P. Motulevich, G.V. Peregudov, I.I. Sobel’man, M.M. Sushchinskii “Pavel Alekseevich Bazhulin9 187–189 (1966)

See also: I.K. Shuvalov, V.A. Zubov, V.L. Ginzburg, A.M. Zheltikov, I.L. Fabelinskii, V.M. Agranovich, P.A. Bazhulin, N.I. Koroteev, V.S. Gorelik, G.A. Askar’yan, V.S. Letokhov, A.V. Gurevich, S.A. Akhmanov, E.L. Feinberg, Yu.V. Kopaev

PACS: 42.65.Dr, 78.30.-j, 78.35.+c, 78.30.Fs, 68.55.Jk, 01.10.Fv, 63.20.Dj, 42.62.Fi, 43.35.Bf, 62.60.+v, 42.60.Da, 07.57.Ty, 06.20.Dk

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions