Issues

 / 

2023

 / 

March

  Reviews of topical problems

V.V. Uchaikin, A.D. Erlykin, R.T. Sibatov “Nonlocal (fractional-differential) model of cosmic ray transport in the interstellar medium66 (3) (2023)

V.V. Klimov “Optical nanoresonators66 (3) (2023)

B.A. Klumov “Universal structural properties of three-dimensional and two-dimensional melts66 (3) (2023)

Instruments and methods of investigation

Yu.M. Kuznetsov, M.V. Dorokhin, A.V. Zdoroveyshchev, A.V. Kudrin, P.B. Demina, D.A. Zdoroveishchev “Galvanomagnetic and thermomagnetic phenomena in thin metal CoPt films66 (3) (2023)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)66 (3) (2023)

Personalia

S.N. Bagaev, S.V. Garnov, S.M. Deyev, M.V. Kovalchuk, N.N. Kolachevsky, V.I. Konov, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, V.O. Popov, V.Yu. Khomich, A.M. Shalagin “Yurii Nikolaevich Kulchin (on his 70th birthday)66 (3) (2023)

I.F. Bikmaev, A.A. Vikhlinin, M.R. Gil’fanov, S.A. Grebenev, L.M. Zelenyi, A.A. Lutovinov, A.A. Petrukovich, K.A. Postnov, A.A. Starobinskii, A.M. Cherepashchuk, E.M. Churazov, N.I. Shakura “Rashid Alievich Sunyaev (on his 80th birthday)66 (3) (2023)

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions