Issues

 / 

2018

 / 

January

  

On the 110th anniversary of the birth of L.D. Landau. From the archive


"Physics is supposed to be spoken of with a bit of irony": unknown speech by L.D. Landau, 8 April 1960


Institute of Linguistics, Bol'shoi Kislovskii per. 1/1, Moscow, 125009, Russian Federation

A previously unknown speech by Lev Landau dated 8 April 1960 is published, transcribed from a unique tape recording obtained from the Russian State Phonogram Archive (Moscow). This is Landau's only true public speech that remained recorded.

Fulltext is available at IOP
Keywords: Academician Lev Landau, history of physics, twenty century physics, Nobel Laureates
PACS: 01.10.Fv, 01.60.+q, 01.65.+g, 01.75.+m (all)
DOI: 10.3367/UFNe.2017.10.038253
URL: https://ufn.ru/en/articles/2018/1/i/
Citation: Druzhinin P A ""Physics is supposed to be spoken of with a bit of irony": unknown speech by L.D. Landau, 8 April 1960" Phys. Usp. 61 105–110 (2018)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Received: 31st, August 2017, 26th, October 2017

Оригинал: Дружинин П А «"О физике всегда полагается говорить слегка иронически" (неизвестное выступление Л.Д. Ландау 8 апреля 1960 года)» УФН 188 113–118 (2018); DOI: 10.3367/UFNr.2017.10.038253

L.D. Landau is author of Physics-Uspekhi

References (20) ↓ Cited by (1) Similar articles (20)

 1. "Nauchnaya sessiya Otdeleniya fizicheskikh nauk Rossiiskoi akademii nauk, posvyashchennaya 100-letiyu so dnya rozhdeniya L.D. Landau (22, 23 yanvarya 2008 g.)" Usp. Fiz. Nauk 178 631 (2008); "Scientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences dedicated to the centenary of L D Landau’s birth (22, 23 January 2008)" Phys. Usp. 51 601 (2008)
 2. Andreev A F "K 100-letiyu so dnya rozhdeniya L.D. Landau (vstupitel’noe slovo)" Usp. Fiz. Nauk 178 631 (2008); Andreev A F "L D Landau: 100th anniversary (Introductory talk)" Phys. Usp. 51 601 (2008)
 3. Kagan Yu M "Kinetika formirovaniya boze-kondensata i dal’nego poryadka" Usp. Fiz. Nauk 178 633 (2008); Kagan Yu M "Formation kinetics of the Bose condensate and long-range order" Phys. Usp. 51 603 (2008)
 4. Pitaevskii L P "Sverkhtekuchaya fermi-zhidkost’ v unitarnom rezhime" Usp. Fiz. Nauk 178 633 (2008); Pitaevskii L P "Superfluid Fermi liquid in a unitary regime" Phys. Usp. 51 603 (2008)
 5. Khalatnikov I M, Kamenshchik A Yu "Lev Landau i problema singulyarnostei v kosmologii" Usp. Fiz. Nauk 178 639 (2008); Khalatnikov I M, Kamenshchik A Yu "Lev Landau and the problem of singularities in cosmology" Phys. Usp. 51 609 (2008)
 6. Ioffe B L "Aksial’naya anomaliya v kvantovoi elektro- i khromodinamike i struktura vakuuma v kvantovoi khromodinamike" Usp. Fiz. Nauk 178 647 (2008); Ioffe B L "Axial anomaly in quantum electro- and chromodynamics and the structure of the vacuum in quantum chromodynamics" Phys. Usp. 51 616 (2008)
 7. Okun’ L B "Teoriya otnositel’nosti i teorema Pifagora" Usp. Fiz. Nauk 178 653 (2008); Okun L B "The theory of relativity and the Pythagorean theorem" Phys. Usp. 51 622 (2008)
 8. Lipatov L N "B’erkenovskaya i redzhevskaya asimptotiki amplitud rasseyaniya v kvantovoi khromodinamike i supersimmetrichnykh kalibrovochnykh modelyakh" Usp. Fiz. Nauk 178 663 (2008); Lipatov L N "Bjorken and Regge asymptotics of scattering amplitudes in QCD and in supersymmetric gauge models" Phys. Usp. 51 631 (2008)
 9. Pokrovskii V L "Landau i sovremennaya fizika" Usp. Fiz. Nauk 179 1237 (2009); Pokrovsky V L "Landau and modern physics" Phys. Usp. 52 1169 (2009)
 10. Ambegaokar V "Sovmestnaya programma shkoly Landau i Amerikanskogo instituta fiziki po perevodu nauchnoi literatury" Usp. Fiz. Nauk 178 1359 (2008); Ambegaokar V "The Landau school and the American Institute of Physics translation program" Phys. Usp. 51 1287 (2008)
 11. Pitaevskii L P "Velikii fizik" Vestnik RAN 78 48 (2008); Pitaevskii L P "The great physicist" Herald Russ. Acad. Sci. 78 75 (2008)
 12. "Spetsial’nyi vypusk. K 100-letiyu L’va Davidovicha Landau" Priroda (1) (2008)
 13. O Landau — Uchenom, Uchitele i Cheloveke: k 100-letiyu so Dnya Rozhdeniya (M.: Torus press, 2008)
 14. Gorelik G E Sovetskaya Zhizn’ L’va Landau (M.: Vagrius, 2008)
 15. Gorobets B S Krug Landau. Zhizn’ Geniya (M.: LKI, 2008)
 16. Bessarab M Lev Landau. Roman-biografiya (M.: Oktopus, 2009)
 17. Vernov C N, Kiknadze G I, Mamaladzev Yu G, Mamasakhlizo V I "Elevter Luarsabovich Andronikashvili (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya)" Usp. Fiz. Nauk 104 337 (1971); Vernov S N, Kiknadze G I, Mamaladzev Yu G, Mamasakhlizo V I "Élevter Luarsabovich Andronikashvili (On his Sixtieth Birthday)" Sov. Phys. Usp. 14 374 (1971)
 18. Ryndina E Z Sovetskaya Zhizn’ L’va Landau Glazami Ochevidtsev (Sost. G E Gorelik, N A Shal’nikova) (M.: Vagrius, 2009) p. 183 - 309; http://berkovich-zametki.com/Avtory/Ryndina.htm
 19. Ryndina E "Family lines sketched in the portrait of Lev Landau" Phys. Today 57 (2) 53 - 59 (2004)
 20. Ryndina E Z "Vozvrashchenie k nachalu: o roditelyakh Dau i nemnogo o nem samom" Priroda (1) 39 - 45 (2008)

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions