Issues

 / 

2018

 / 

January

  

On the 110th anniversary of the birth of L.D. Landau. From the archive


"Physics is supposed to be spoken of with a bit of irony": unknown speech by L.D. Landau, 8 April 1960


Institute of Linguistics, Bol'shoi Kislovskii per. 1/1, Moscow, 125009, Russian Federation

A previously unknown speech by Lev Landau dated 8 April 1960 is published, transcribed from a unique tape recording obtained from the Russian State Phonogram Archive (Moscow). This is Landau's only true public speech that remained recorded.

Text can be downloaded in Russian. English translation is available here.
Keywords: Academician Lev Landau, history of physics, twenty century physics, Nobel Laureates
PACS: 01.10.Fv, 01.60.+q, 01.65.+g, 01.75.+m (all)
DOI: 10.3367/UFNe.2017.10.038253
URL: https://ufn.ru/en/articles/2018/1/i/
Citation: Druzhinin P A ""Physics is supposed to be spoken of with a bit of irony": unknown speech by L.D. Landau, 8 April 1960" Phys. Usp. 61 105–110 (2018)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Received: 31st, August 2017, 26th, October 2017

Оригинал: Дружинин П А «"О физике всегда полагается говорить слегка иронически" (неизвестное выступление Л.Д. Ландау 8 апреля 1960 года)» УФН 188 113–118 (2018); DOI: 10.3367/UFNr.2017.10.038253

L.D. Landau is author of Physics-Uspekhi

References (20) ↓ Cited by (1) Similar articles (20)

 1. "Nauchnaya sessiya Otdeleniya fizicheskikh nauk Rossiiskoi akademii nauk, posvyashchennaya 100-letiyu so dnya rozhdeniya L.D. Landau (22, 23 yanvarya 2008 g.)" Usp. Fiz. Nauk 178 631 (2008); "Scientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences dedicated to the centenary of L D Landau’s birth (22, 23 January 2008)" Phys. Usp. 51 601 (2008)
 2. Andreev A F "K 100-letiyu so dnya rozhdeniya L.D. Landau (vstupitel’noe slovo)" Usp. Fiz. Nauk 178 631 (2008); Andreev A F "L D Landau: 100th anniversary (Introductory talk)" Phys. Usp. 51 601 (2008)
 3. Kagan Yu M "Kinetika formirovaniya boze-kondensata i dal’nego poryadka" Usp. Fiz. Nauk 178 633 (2008); Kagan Yu M "Formation kinetics of the Bose condensate and long-range order" Phys. Usp. 51 603 (2008)
 4. Pitaevskii L P "Sverkhtekuchaya fermi-zhidkost’ v unitarnom rezhime" Usp. Fiz. Nauk 178 633 (2008); Pitaevskii L P "Superfluid Fermi liquid in a unitary regime" Phys. Usp. 51 603 (2008)
 5. Khalatnikov I M, Kamenshchik A Yu "Lev Landau i problema singulyarnostei v kosmologii" Usp. Fiz. Nauk 178 639 (2008); Khalatnikov I M, Kamenshchik A Yu "Lev Landau and the problem of singularities in cosmology" Phys. Usp. 51 609 (2008)
 6. Ioffe B L "Aksial’naya anomaliya v kvantovoi elektro- i khromodinamike i struktura vakuuma v kvantovoi khromodinamike" Usp. Fiz. Nauk 178 647 (2008); Ioffe B L "Axial anomaly in quantum electro- and chromodynamics and the structure of the vacuum in quantum chromodynamics" Phys. Usp. 51 616 (2008)
 7. Okun’ L B "Teoriya otnositel’nosti i teorema Pifagora" Usp. Fiz. Nauk 178 653 (2008); Okun L B "The theory of relativity and the Pythagorean theorem" Phys. Usp. 51 622 (2008)
 8. Lipatov L N "B’erkenovskaya i redzhevskaya asimptotiki amplitud rasseyaniya v kvantovoi khromodinamike i supersimmetrichnykh kalibrovochnykh modelyakh" Usp. Fiz. Nauk 178 663 (2008); Lipatov L N "Bjorken and Regge asymptotics of scattering amplitudes in QCD and in supersymmetric gauge models" Phys. Usp. 51 631 (2008)
 9. Pokrovskii V L "Landau i sovremennaya fizika" Usp. Fiz. Nauk 179 1237 (2009); Pokrovsky V L "Landau and modern physics" Phys. Usp. 52 1169 (2009)
 10. Ambegaokar V "Sovmestnaya programma shkoly Landau i Amerikanskogo instituta fiziki po perevodu nauchnoi literatury" Usp. Fiz. Nauk 178 1359 (2008); Ambegaokar V "The Landau school and the American Institute of Physics translation program" Phys. Usp. 51 1287 (2008)
 11. Pitaevskii L P "Velikii fizik" Vestnik RAN 78 48 (2008); Pitaevskii L P "The great physicist" Herald Russ. Acad. Sci. 78 75 (2008)
 12. "Spetsial’nyi vypusk. K 100-letiyu L’va Davidovicha Landau" Priroda (1) (2008)
 13. O Landau — Uchenom, Uchitele i Cheloveke: k 100-letiyu so Dnya Rozhdeniya (M.: Torus press, 2008)
 14. Gorelik G E Sovetskaya Zhizn’ L’va Landau (M.: Vagrius, 2008)
 15. Gorobets B S Krug Landau. Zhizn’ Geniya (M.: LKI, 2008)
 16. Bessarab M Lev Landau. Roman-biografiya (M.: Oktopus, 2009)
 17. Vernov C N, Kiknadze G I, Mamaladzev Yu G, Mamasakhlizo V I "Elevter Luarsabovich Andronikashvili (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya)" Usp. Fiz. Nauk 104 337 (1971); Vernov S N, Kiknadze G I, Mamaladzev Yu G, Mamasakhlizo V I "Élevter Luarsabovich Andronikashvili (On his Sixtieth Birthday)" Sov. Phys. Usp. 14 374 (1971)
 18. Ryndina E Z Sovetskaya Zhizn’ L’va Landau Glazami Ochevidtsev (Sost. G E Gorelik, N A Shal’nikova) (M.: Vagrius, 2009) p. 183 - 309; http://berkovich-zametki.com/Avtory/Ryndina.htm
 19. Ryndina E "Family lines sketched in the portrait of Lev Landau" Phys. Today 57 (2) 53 - 59 (2004)
 20. Ryndina E Z "Vozvrashchenie k nachalu: o roditelyakh Dau i nemnogo o nem samom" Priroda (1) 39 - 45 (2008)

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions