Issues

 / 

2014

 / 

February

  

From the history of physics. 450th anniversary of the birth of Galileo Galilei


“Galileo was amazingly endowed with a gift of... inculcating scientific truth”


Ever since centuries ago, when he came to the fore as a mighty figure in Enlightenment science, Galileo Galilei has been admired and respected not only for supporting Copernican theory and laying the foundations of mechanics and physics; and not only for his unique ability to disprove arguments against the new science and the new world view; but also for his civic courage in defending his discoveries and views, a crucial quality for anyone who opposes outdated views and ideas.

Fulltext is available at IOP
PACS: 01.60.+q, 01.65.+g (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0184.201402c.0153
URL: https://ufn.ru/en/articles/2014/2/c/
Citation: Shcherbakov R N ""Galileo was amazingly endowed with a gift of... inculcating scientific truth"" Phys. Usp. 57 143–151 (2014)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Received: 25th, September 2013, revised: 5th, January 2014, 7th, January 2014

Оригинал: Щербаков Р Н «‘Галилей обладал в изумительной степени даром того, что... теперь называют „внедрением‘ научной истины’» УФН 184 153–160 (2014); DOI: 10.3367/UFNr.0184.201402c.0153

References (25) ↓ Cited by (1) Similar articles (20)

 1. Vavilov S I Usp. Fiz. Nauk 83 583 (1964); Vavilov S I Sov. Phys. Usp. 7 596 (1965)
 2. Krylov A N Usp. Fiz. Nauk 2 143 (1921)
 3. Fok V A Usp. Fiz. Nauk 83 577 (1964); Fock V A Sov. Phys. Usp. 7 592 (1965)
 4. Kuznetsov B G Galilei (M.: Nauka, 1964)
 5. Akhutin A V Istoriya Printsipov Fizicheskogo Eksperimenta (ot Antichnosti do XVII V.) (M.: Nauka, 1976)
 6. Bibler V S Ot Naukoucheniya — k Logike Kul’tury. Dva Filosofskikh Vvedeniya v Dvadtsat’ Pervyi Vek (M.: Politizdat, 1991)
 7. Kirsanov V S Nauchnaya Revolyutsiya XVII Veka (M.: Nauka, 1987)
 8. Kosareva L M (Otv. red.) Metodologicheskie Printsipy Sovremennykh Issledovanii Razvitiya Nauki (Galilei) Ref. Sb. (M.: INION AN SSSR, 1989)
 9. Galilei Galileo Izbrannye Trudy (Sost. U I Frankfurt) (M.: Nauka, 1964), V 2-kh t.
 10. Deborin A M (Red.) Galileo Galilei. 1564—1642 (M.—L.: Izd-vo AN SSSR, 1943)
 11. Galilei Galileo Probirnykh Del Master (Otv. red. Ya A Smorodinskii, sost. i per. Yu A Danilov) (M.: Nauka, 1987)
 12. Sobel D Galileo’s Daughter: A Historical Memoir Of Science, Faith, And Love (New York: Walker&Co., 1999); Sobel D Doch’ Galileya: Istoricheskie Memuary o Nauke, Vere i Lyubvi (Per. s angl. O V Chumichevoi) (SPb.: AMFORA, 2006)
 13. Gliozzi M "Storia della Fisica" Storia Delle Scienze Vol. 2 (Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1962); L’otstsi M Istoriya Fiziki (Per. s ital. E L Burshteina) (M.: Mir, 1970)
 14. Einstein A Galilei G "Foreword" Dialogue Concerning The Two Chief World Systems, Ptolemaic & Copernican (Berkeley: Univ. of California Press, 1953); Einshtein A Sobranie Nauchnykh Trudov Vol. 4 (M.: Nauka, 1967)
 15. Kosareva L M "Kartiny Vselennoi v evropeiskoi kul’ture XVI—XVIII vv. (Na rubezhakh poznaniya Vselennoi)" Istoriko-astronomicheskie Issledovaniya Vyp. 22 (Pod red. A A Gurshteina) (M.: Nauka, 1990)
 16. Arago F Biografii Znamenitnykh Astronomov, Fizikov i Geometrov Vol. 1 (Per. D Perevoshchikova) (M.—Izhevsk: RKhD, 2000)
 17. Slyusarev G G "Dekart i optika XVII veka" Dekart R. Rassuzhdenie o Metode (Red., per. G G Slyusarev, A P Yushkevich) (M.: Izd-vo AN SSSR, 1953)
 18. Tyulina I A, Chinenova V N "K ucheniyu Galileya o dvizhenii tyazhelykh tel" Issledovaniya Po Istorii Fiziki i Mekhaniki — 1988 (Otv. red. A T Grigor’yan) (M.: Nauka, 1988)
 19. Ol’shki L Istoriya Nauchnoi Literatury na Novykh Yazykakh T. 3 Galilei i Ego Vremya (Per. F A Kogan-Berenshtein, P S Yushkevicha, predisl. S V Vasil’eva) (M. - L.: Gostekhizdat, 1933)
 20. Pogrebysskii I B Ot Lagranzha k Einshteinu (M.: Yanus, 1996)
 21. Feynman R P The Pleasure Of Finding Things Out (Cambridge, Mass.: Perseus Books, 1999); Feinman R Radost’ Poznaniya (Per. s angl. T A Lomonosovoi) (M.: AST, 2013)
 22. Kobzarev I Yu N’yuton i Ego Vremya (Novoe v Zhizni, Nauke, Tekhnike. Ser. "Fizika", Vyp. 5) (M.: Znanie, 1978)
 23. Koire A Ocherki Istorii Filosofskoi Mysli (Per. s frants. Ya A Lyatkera, Obshch. red. i predisl. A P Yushkevicha) (M.: Progress, 1985)
 24. Cherepashchuk A M Usp. Fiz. Nauk 183 535 (2013); Cherepashchuk A M Phys. Usp. 56 509 (2013)
 25. Shcherbakov R N Vestnik RAN 82 1101 (2012)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions