Issues

 / 

2001

 / 

October

  

Conferences and symposia


About Sergei Ivanovich Vavilov


Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, Leninsky prosp. 53, Moscow, 119991, Russian Federation
Fulltext is available at IOP
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU2001v044n10ABEH001038
URL: https://ufn.ru/en/articles/2001/10/f/
Citation: Ginzburg V L "About Sergei Ivanovich Vavilov" Phys. Usp. 44 1023–1026 (2001)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Гинзбург В Л «О Сергее Ивановиче Вавилове» УФН 171 1077–1080 (2001); DOI: 10.3367/UFNr.0171.200110f.1077

S.I. Vavilov is author of Physics-Uspekhi

References (16) ↓ Similar articles (20)

 1. Feinberg E L Epokha i Lichnost’. Fiziki. Ocherki i Vospominaniya (M.: Nauka, 1999) p. 137-175, S.I. Vavilovu v etoi knige posvyashcheny dve stat’i i zametka
 2. Solzhenitsyn A I Arkhipelag GULAG Vol. 2 (M.: Tsentr "Novyi mir", 1990) p. 260, Ch. 4, Gl. 3
 3. Gorelik G Andrei Sakharov: Nauka i Svoboda (Izhevsk: RKhD, 2000)
 4. Badash L Kapitza, Rutherford, And The Kremlin (New Haven: Yale Univ. Press, 1985)
 5. Kapitsa P L Pis’ma o Nauke (M.: Moskovskii rabochii, 1989)
 6. Ginzburg V L O Fizike i Astrofizike (M.: Byuro Kvantum, 1995)
 7. Frish S E Skvoz’ Prizmu Vremeni (M.: Izd-vo politicheskoi literatury, 1992)
 8. Frank I M Izluchenie Vavilova - Cherenkova. Voprosy Teorii (M.: Nauka, 1988)
 9. Cherenkov P A Dokl. Akad. Nauk SSSR 2 451 (1934)
 10. Vavilov S I Dokl. Akad. Nauk SSSR 2 457 (1934)
 11. Tamm I E, Frank I M Dokl. Akad. Nauk SSSR 14 107 (1937)
 12. Cerenkov P A Phys. Rev. 52 378 (1937)
 13. Collins G B, Reiling V G Phys. Rev. 54 499 (1938)
 14. Zakharchenya B P "Nepovtorimyi Nikita Alekseevich" Avrora (11) 29 (1995)
 15. Vavilov S I Isaak N’yuton (1643 - 1727) 4-e izd. (M.: Nauka, 1989)
 16. Ginzburg V L Usp. Fiz. Nauk 151 119 (1987), eta stat’ya pomeshchena takzhe v knige: Ginzburg V L O fizike i astrofizike (sm. vyshe ssylku [6] s. 258)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions