Issues

 / 

2000

 / 

March

  

Personalia


Vitalii Dmitrievich Shafranov (on his seventieth birthday)

, ,  a,  b,  c,  d,  c, ,  c,  e, ,  f
a Russian Federation State Scientific Center A.I. Alikhanov Institute ofTheoretical and Experimental Physics, ul. Bolshaya Cheremushkinskaya 25, Moscow, 117259, Russian Federation
b Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, ul. Vavilova 38, Moscow, 119942, Russian Federation
c Institute ofNuclear Fusion, Russian Research Centre Kurchatov Institute, pl. Kurchatova 46, Moscow, 123182, Russian Federation
d State Scientific Center ofthe Russian Federation Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research, Troitsk, Moscow Region, Russian Federation
e National Research Centre Kurchatov Institute, pl. akad. Kurchatova 1, Moscow, 123182, Russian Federation
f Institute ofApplied Chemical Physics, Russian Research Centre Kurchatov Institute, pl. Kurchatova 1, Moscow, 123182, Russian Federation
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU2000v043n03ABEH000763
URL: https://ufn.ru/en/articles/2000/3/j/
000087162100015
Citation: Velikhov E P, Il’gisonis V I, Imshennik V S, Kovrizhnykh L M, Kogan V I, Mirnov S V, Razumova K A, Skovoroda A A, Smirnov V P, Smirnov Yu N, Strelkov V S, Trubnikov B A "Vitalii Dmitrievich Shafranov (on his seventieth birthday)" Phys. Usp. 43 299–300 (2000)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    «70-   )» 170 343–344 (2000); DOI: 10.3367/UFNr.0170.200003p.0343

V.D. Shafranov is author of Physics-Uspekhi

Similar articles (20) ↓

 1. E.A. Azizov, E.P. Velikhov et alVitalii Dmitrievich Shafranov (on his 80th birthday)53 101–102 (2010)
 2. E.P. Velikhov, I. Golovin et alVitalii Dmitrievich Shafranov (on his sixtieth birthday)32 1113–1114 (1989)
 3. E.P. Velikhov, A.G. Gibson et alIn memory of Vitalii Dmitrievich Shafranov57 1244–1245 (2014)
 4. S.V. Antipov, A.A. Boyarchuk et alIn memory of Mikhail Veniaminovich Nezlin42 409–410 (1999)
 5. S.T. Belyaev, E.P. Velikhov et alIn memory of Yurii Lukich Sokolov49 987–989 (2006)
 6. A.A. Abrikosov, E.P. Velikhov et alIn memory of Aleksandr Alekseevich Vedenov51 421–422 (2008)
 7. L.A. Bol’shov, E.P. Velikhov et alIn memory of Andrei Nikonovich Starostin63 725–727 (2020)
 8. M.I. Vysotsky, S.S. Gershtein et alLev Borisovich Okun (on his 80th birthday)52 757–758 (2009)
 9. E.P. Velikhov, A.V. Gaponov-Grekhov et alAlexander Grigorievich Litvak (on his 70th birthday)54 105–106 (2011)
 10. S.G. Garanin, R.I. Il’kaev et alViktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)
 11. S.T. Belyaev, E.P. Velikhov et alNikolai Alekseevich Chernoplekov (on his seventieth birthday)43 305–306 (2000)
 12. A.F. Andreev, E.P. Velikhov et alZhores Ivanovich Alferov (on his seventieth birthday)43 307–308 (2000)
 13. M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein et alLev Borisovich Okun’ (on his seventieth birthday)42 731–732 (1999)
 14. A.F. Andreev, A.M. Afanas’ev et alYurii Moiseevich Kagan (on his seventieth birthday)41 733–734 (1998)
 15. E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg et alIn memory of Boris Borisovich Kadomtsev41 1155–1156 (1998)
 16. E.P. Velikhov, B.B. Kadomtsev et alIn memory of Igor’ Nikolaevich Golovin40 1263–1264 (1997)
 17. Yu.G. Abov, E.P. Velikhov et alIn memory of Aleksandr Leonidovich Suvorov49 439–440 (2006)
 18. S.T. Belyaev, V.G. Vaks et alArkadii Benediktovich Migdal (Obituary)34 (8) 733–735 (1991)
 19. N.G. Basov, E.P. Velikhov et alMatvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)
 20. A.P. Aleksandrov, A.S. Borovik-Romanov et alAleksandr Mikhailovich Prokhorov (On his seventieth birthday)29 720–721 (1986)

The list is formed automatically.

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions