Issues

 / 

1999

 / 

July

  

Personalia


Lev Borisovich Okun’ (on his seventieth birthday)

 a,  b,  a,  a,  a,  c,  a,  a,  d,  a,  e,
a Russian Federation State Scientific Center A.I. Alikhanov Institute ofTheoretical and Experimental Physics, ul. Bolshaya Cheremushkinskaya 25, Moscow, 117259, Russian Federation
b State Research Center Institute ofHigh Energy Physics, ul. Pobedy 1, Protvino, Moscow Region, 142280, Russian Federation
c Institute ofNuclear Fusion, Russian Research Centre Kurchatov Institute, pl. Kurchatova 46, Moscow, 123182, Russian Federation
d Institute for Nuclear Research, Russian Academy of Sciences, prosp. 60-letiya Oktyabrya 7a, Moscow, 117312, Russian Federation
e Nuclear Physics Division, Russian Academy of Sciences, Leninskii prosp. 32a, Moscow, 117993, Russian Federation
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU1999v042n07ABEH000632
URL: https://ufn.ru/en/articles/1999/7/k/
Citation: Vysotskii M I, Gershtein S S, Danilov M V, Zakharov V I, Ioffe B L, Kogan V I, Morozov A Yu, Novikov V A, Rubakov V A, Simonov Yu A, Skrinskii A N, Ter-Martirosyan K A "Lev Borisovich Okun' (on his seventieth birthday)" Phys. Usp. 42 731–732 (1999)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , -   «70-   )» 169 817–818 (1999); DOI: 10.3367/UFNr.0169.199907k.0817

L.B. Okun is author of Physics-Uspekhi

Similar articles (20) ↓

 1. M.I. Vysotsky, S.S. Gershtein et alLev Borisovich Okun (on his 80th birthday)52 757–758 (2009)
 2. M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii et alIn memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)
 3. M.B. Voloshin, V.N. Gribov et alLev Borisovich Okun’ (on his sixtieth birthday)32 643–644 (1989)
 4. Yu.G. Abov, K.G. Boreskov et alIn memory of Alexei Borisovich Kaidalov54 325–326 (2011)
 5. A.E. Bondar, A.I. Vainshtein et alIn memory of Mikhail Borisovich Voloshin63 516–517 (2020)
 6. M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii et alIn memory of Konstantin Gennad’evich Selivanov47 635–635 (2004)
 7. A.A. Belavin, M.I. Vysotsky et alIn memory of Lev Nikolaevich Lipatov60 1306–1307 (2017)
 8. A.A. Belavin, A.V. Berkov et alIgor’ Yur’evich Kobzarev (Obituary)34 (9) 837–838 (1991)
 9. Yu.G. Abov, A.F. Andreev et alVasilii Vasil’evich Vladimirskii (on his eightieth birthday)38 933–934 (1995)
 10. T.A.-Kh. Aushev, A.E. Bondar’ et alMikhail Vladimirovich Danilov (on his 70th birthday)59 1268–1270 (2016)
 11. Yu.G. Abov, K.G. Boreskov et alKaren Avetovich Ter-Martirosyan (on his eightieth birthday)45 999–1000 (2002)
 12. V.L. Ginzburg, G.T. Zatsepin et alGeorgii Borisovich Khristiansen (on his seventieth birthday)40 549–550 (1997)
 13. A.M. Baldin, S.T. Belyaev et alIn memory of Venedikt Petrovich Dzhelepov42 617–618 (1999)
 14. B.V. Geshkenbein, V.N. Gribov et alIn memory of Mikhail Vasil’evich Terent’ev40 747–747 (1997)
 15. Yu.G. Abov, I.G. Alekseev et alIn memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)
 16. I.G. Alekseev, M.V. Voloshin et alIn memory of Vladimir Vladimirovich Bronfman52 1285–1286 (2009)
 17. S.S. Gershtein, S.P. Denisov et alIn memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)
 18. L.M. Barkov, S.S. Gershtein et alSergei Petrovich Denisov (on his 70th birthday)50 557–558 (2007)
 19. V.L. Aksenov, A.D. Gul’ko et alYurii Georgievich Abov (on his 90th birthday)55 1268–1269 (2012)
 20. A.F. Andreev, G.V. Domogatsky et alViktor Anatol’evich Matveev (on his 70th birthday)55 111–112 (2012)

The list is formed automatically.

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions