Issues

 / 

1998

 / 

December

  Reviews of topical problems

G.D. Fleishman, V.F. Mel’nikov “Millisecond solar radio spikes41 1157–1189 (1998)

E.A. Turov, A.V. Kolchanov, V.V. Men’shenin, I.F. Mirsaev, V.V. Nikolaev “Magnetodynamics of antiferromagnets41 1191–1198 (1998)

Methodological notes

A.N. Oraevskii “Superluminal waves in amplifying media41 1199–1209 (1998)

P.K. Volkov “Similarity in problems related to zero-gravity hydromechanics41 1211–1217 (1998)

M.A. Mikaelyan “Methodological aspects of the thermodynamics of dielectrics41 1219–1227 (1998)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)41 1228–1228 (1998)

From the history of physics

I.L. Fabelinskii “Seventy years of combination (Raman) scattering41 1229–1247 (1998)

Conferences and symposia

V.B. Shteinshleiger, A.V. Dzenkevich, V.Yu. Manakov, G.S. Misezhnikov “On overcoming the destructive effect of the ionosphere on the resolution of VHF transionospheric radar for remote sensing of the Earth41 1249–1251 (1998)

Personalia

V.E. Balakin, S.T. Belyaev, N.S. Dikanskii, G.I. Dimov, E.P. Kruglyakov, G.N. Kulipanov, V.V. Parkhomchuk, V.A. Sidorov, A.N. Skrinskii, B.I. Khazin, I.B. Khriplovich, B.V. Chirikov “Lev Mitrofanovich Barkov (on his seventieth birthday)41 1253–1254 (1998)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions