Issues

 / 

1990

 / 

November

  

From the history of physics


Soviet Physicists awarded stipends by the Rockefeller Foundation

 a,
a Ioffe Institute, ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
PACS: 01.65.+g
DOI: 10.1070/PU1990v033n11ABEH002656
URL: https://ufn.ru/en/articles/1990/11/c/
Citation: Frenkel’ V Ya, Josephson P "Soviet Physicists awarded stipends by the Rockefeller Foundation" Sov. Phys. Usp. 33 (11) 938–955 (1990)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Френкель В Я, Джозефсон П «Советские физики — стипендиаты Рокфеллеровского фонда» УФН 160 (11) 103–134 (1990); DOI: 10.3367/UFNr.0160.199011c.0103

References (48) ↓ Cited by (4) Similar articles (20)

 1. Archives and Manuscripts in the Rockefeller Archive Center New York: Rockefeller Archive Center (1988)
 2. Rockefeller Archive Center. International Education Board. Ser. 1. Box 53. File 836
 3. Rockefeller Archive Center. International Education Board. Ser. 1. Box 48. File 725
 4. Research Fellowships Granted (New York: IEB, 1929)
 5. Frenkel’ V. Ya. "Paul’ Erenfest — uchenyi i chelovek" Usp. Fiz. Nauk 98 537 (1969)
 6. Frenkel’ V. Ya. Paul’ Erenfest (M.: Atomizdat, 1977)
 7. Erenfest — Ioffe: Nauchnaya Perepiska (L.: Nauka, 1990)
 8. Ioffe A. F. Fizika Kristallov (M.-L.: GIZ, 1990)
 9. Frenkel’ V. Ya. Yakov Il’ich Frenkel’ (M.-L.: Nauka, 1966)
 10. Yakov Il’ich Frenkel’: Vospominaniya, Pis’ma, Dokumenty (L.: Nauka, 1986)
 11. Rockefeller Archive Center. International Education Board. Ser. I. Box 49. Folder 733
 12. Frenkel’ Ya I Elektrodinamika Vol. 1 (L.-M.: GTTI, 1934); Frenkel’ Ya I Elektrodinamika Vol. 2 (L.-M.: GTTI, 1935), nemetskoe izdanie sootvetstvenno 1926 i 1928 g.
 13. Frenkel’ V. Ya. "Yurii Aleksandrovich Krutkov" Usp. Fiz. Nauk 102 639 (1970)
 14. Frenkel’ V. Ya. "Yurii Aleksandrovich Krutkov: K 100-letiyu so dnya rozhdeniya" Issledovaniya Po Istorii Fiziki i Mekhaniki. 1990 (M.: Nauka, 1990) p. 210
 15. The Born — Einstein Letters (New York: Walker, 1971)
 16. Krutkow G Z. Phys. 36 623 (1926)
 17. Krutkow O Izv. AN SSSR. OMEN (6-7) 549 (1938)
 18. Trudy GOI 43 (177) (1978), Sb. statei, posvyashchennyi 80-letiyu akademika V. A. Foka
 19. Born M. "Vospominaniya" Usp. Fiz. Nauk 102 152 (1970)
 20. Fock V. Z. Phys. 49 (5-6) 323 (1928)
 21. Fock V. Z. Phys. 49 (5-6) 339 (1928)
 22. Kogan V. S. Kirill Dmitrievich Sinel’nikov (Kiev: Naukova dumka, 1984)
 23. Rockefeller Archive Center. International Education Board. Ser. l. Box 59. Folder 979
 24. Fiziki o Sebe (L.: Nauka, 1990)
 25. Skobelzyn D. Z. Phys. 49 689 (1929)
 26. Skobelzyn D. Z. Phys. 49 595 (1929)
 27. "Lichnoe delo D. V. Skobel’tsyna" Arkhiv FTI im. A. F. Ioffe AN SSSR. F. 3. Op. 3. Ed. khr. 2009
 28. Auger P., Skobelzyn D. C. R. Ac. Sci. Paris 189 55 (1929)
 29. Gatnow G My Wordline: An Imormal Biography (New York: Viking Press, 1970)
 30. Frenkel’ V. Ya., Chernin A. D. "Vozvrashchaetsya G. A. Gamov" Priroda (9) 82 (1989)
 31. Lisnevskii Yu. I. "Georgii Antonovich Gamov: Zhizn’ v Rossii i v SSSR" Vopr. Istorii Estestv. Tekhn. (1) 84 (1989); Lisnevskii Yu. I. "Georgii Antonovich Gamov: Zhizn’ v Rossii i v SSSR" Vopr. Istorii Estestv. Tekhn. (2) 97 (1989)
 32. Rockefeller Archive Center. International Education Board. Ser. l. Box 49. Folder 741
 33. Gamow G. The Constitution Of Atomic Nuclei And Radioactivity (Oxford: Clarendon Press, 1931)
 34. Gamov G. A. Atomnoe Yadro i Radioaktivnost’ (M.-L.: GIZ, 1930)
 35. Abrikosov A. A. Akademik L. D. Landau (M.: Nauka, 1965)
 36. Vospominaniya o L. D. Landau (M.: Nauka, 1988)
 37. Lifshits E. M. "Lev Davidovich Landau (1908-1968)" Landau L. D. Sobranie Trudov Vol. 2 (M.: Nauka, 1969) p. 424
 38. Rockefeller Archive Center. International Education Board. RG 10. F/S
 39. "Otchet o zagranichnoi komandirovke sotrudnika GFTRI L. D. Landau" Arkhiv FTI im. A. F. Ioffe AN SSSR. F. 1. Op. 1. Ed. khr. 110
 40. Landau L., Peierls R. Z. Phys. 62 188 (1930)
 41. Landau L. D. Sobranie Trudov Vol. 1 (M.: Nauka, 1969)
 42. Landau L., Peierls R. Z. Phys. 69 56 (1931)
 43. Paierls R. "Moi vospominaniya o Landau" Vospominaniya o L. D. Landau (M.: Nauka, 1988) p. 187
 44. Landau L. Phys. Z. Sowjetunion 1 (2) 285 (1932)
 45. Landau L. D. Dokl. Akad. Nauk SSSR 17 (6) 301 (1937)
 46. Landau L. Nature 141 333 (1938)
 47. Landau L. Z. Phys. 64 (9-10) 629 (1930)
 48. Perel’ V. I., Frenkel’ V. Ya. "Dve raboty Ya. I. Frenkelya" Fiz. Tekh. Poluprovodn. 18 1931 (1984)

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions