Issues

 / 

1990

 / 

October

  

Reviews of topical problems


Radiation-stimulated aggregation of Frenkel defects in solids

PACS: 61.72.Ji
DOI: 10.1070/PU1990v033n10ABEH002634
URL: https://ufn.ru/en/articles/1990/10/a/
Citation: Vinetskii V L, Kalnin’ Yu Kh, Kotomin E A, Ovchinnikov A A "Radiation-stimulated aggregation of Frenkel defects in solids" Sov. Phys. Usp. 33 (10) 793–811 (1990)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Винецкий В Л, Калнинь Ю Х, Котомин Е А, Овчинников А А «Радиационно-стимулированная агрегатизация дефектов Френкеля в твердых телах» УФН 160 (10) 1–33 (1990); DOI: 10.3367/UFNr.0160.199010a.0001

References (83) ↓ Cited by (25) Similar articles (20)

 1. Lushchin Ch B, Vitol I K, Elango M A Usp. Fiz. Nauk 122 223 (1977); Lushchik Ch B, Vitol I K, Elango M A Sov. Phys. Usp. 20 489 (1977)
 2. Itoh N Defects In Insulating Crystals (Eds V Tuchkevich, K Shvarts) (Berlin: Springer-Verlag, 1981) p. 341
 3. Elango M. A. Elementarnye Neuprugie Radiatsionnye Protsessy (M.: Nauka, 1988)
 4. Lushchik Ch. B., Lushchik A. Ch. Raspad Elektronnykh Vozbuzhdenii s Obrazovaniem Defektov v Tverdykh Telakh (M.: Nauka, 1989)
 5. Klinger M I, Lushchik Ch B, Mashovets T V i dr. Usp. Fiz. Nauk 147 523 (1985); Klinger M I, Lushchik Ch B, Mashovets T V et al. Sov. Phys. Usp. 28 994 (1985)
 6. Kirsanov V. V., Suvorov A. L., Trushin Yu. V. Protsessy Radiatsionnogo Defektoobrazovaniya v Metallakh (M.: Energoatomizdat, 1985)
 7. Koshkin V. M., Zabrodskii Yu. R. Dokl. Akad. Nauk SSSR 227 1323 (1976); Koshkin V M, Zabrodskii Yu R Sov. Phys. Dokl. 21 203 (1976)
 8. Zabrodskii Yu. R., Koshkin V. M. Fiz. Tverd. Tela 18 2857 (1976); Zabrodskii Yu R, Koshkin V M Sov. Phys. Solid State 18 1669 (1976)
 9. Kotomin E A, Doktorov A B Phys. Status Solidi B 114 287 (1982)
 10. Dean P Prog. Solid State Chem. 8 1 (1973)
 11. Tale I A, Millers D K, Kotomin E A J. Phys. C 8 2366 (1975)
 12. Kotomin E A Avtoreferat dissertatsii ... kand. fiz.-mat. nauk (Riga, 1975)
 13. Faraday B F, Compton W D Phys. Rev. A 138 893 (1965)
 14. Hobbs L W, Hughes A E, Pooley D Proc. R. Soc. London A 332 167 (1973)
 15. Lück G, Sizmann R Phys. Status Solidi 5 683 (1964); Lück G, Sizmann R Phys. Status Solidi 14 K61 (1966)
 16. Lück G, Sizmann R Nucleonik 8 256 (1966)
 17. Kalnin’ Yu Kh, Krikis Yu Yu Izv. AN LatvSSR Ser. fiz. nauk (1) 104 (1983)
 18. Vinetskii V L, Kondrachuk A V Ukr. Fiz. Zhurn. 27 383 (1982)
 19. Vinetskii V L Fiz. Tverd. Tela 25 1159 (1983); Vinetskii V L Sov. Phys. Solid State 25 665 (1983)
 20. Vinetskii V L, Kirshon O M Izv. AN LatvSSR Ser. fiz. nauk (1) 36 (1988)
 21. Mikhailov A. S., Uporov I. V. Usp. Fiz. Nauk 144 79 (1984); Mikhailov A S, Uporov I V Sov. Phys. Usp. 27 695 (1984)
 22. Zel’dovich Ya. B., Mikhailov A. S. Usp. Fiz. Nauk 153 469 (1987); Zel’dovich Ya B, MikhaTlov A S Sov. Phys. Usp. 30 977 (1987); Mikhailov A S Phys. Rep. 157 1520 (1989)
 23. Kuzovkov V, Kotomin E Rep. Prog. Phys. 51 1479 (1988)
 24. Idenbom V L Pis’ma ZhETF 5 25 (1979); Indenbom V L Sov. Tech. Phys. Lett. 5 10 (1979)
 25. Oksengendler B L Pis’ma ZhETF 24 12 (1976); Oksengendler B L JETP Lett. 24 9 (1976)
 26. Shvarts K K, Ekmanis Yu A Dielektricheskie Materialy: Radiatsionnye Protsessy i Radiatsionnaya Stoikost’ (Riga: Zinatne, 1989)
 27. P’etronero L, Tozatti E (Red.) Fraktaly v Fizike (M.: Mir, 1988)
 28. Khabibullaev P K, Oksengendler B L, Pakharukov Yu V Pis’ma ZhTF 12 1320 (1986); Khabibullaev P K et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 12 546 (1986)
 29. Kalnin’ Yu. Kh., Kotomin E. A. Voprosy Atom. Nauki Tekhn. Ser. "Radiatsionnye Povrezhdeniya" (1(29)) 18 (1984)
 30. Dettman K Phys. Status Solidi 10 269 (1965)
 31. Dettman K, Leibfried G, Shroder K Phys. Status Solidi 22 423 (1967)
 32. Kotomin E A, Kuzovkov V Solid State Commun. 39 351 (1981); Kotomin E A, Kuzovkov V Phys. Status Solidi B 105 789 (1981)
 33. Van den Bosch A Radiat. Eff. 8 63 (1971)
 34. Kalnin’ Yu Kh Izv. AN LatvSSR Ser. fiz. nauk (5) 3 (1982)
 35. Kalnin’ Yu. Kh., Vinetskii V. L., Kirshon O. M., Krikis Yu. Yu. Tezisy Vsesoyuznogo Seminara Po Modelirovaniyu Radiatsionnykh Defektov (L.: FTI AN SSSR, 1986) p. 46
 36. Kuzovkov V, Kotomin E J. Phys. C 17 2283 (1984)
 37. Kotomin E A, Kuzovkov V N, Tale I A Izv. AN LatvSSR Ser. fiz. nauk (4) 114 (1984)
 38. Kotomin E A Avtoreferat dissertatsii ... dokt. fiz.-mat. nauk (Salaspils, 1988)
 39. Antonov-Romanovskii V V Fiz. Tverd. Tela 23 2384 (1981); Antonov-Romanovskii V V Sov. Phys. Solid State 23 1393 (1981); Antonov-Romanovskii V V Fiz. Tverd. Tela 25 599 (1983); Antonov-Romanovskii V V Sov. Phys. Solid State 25 341 (1983); Antonov-Romanovskii V V Fiz. Tverd. Tela 27 1116 (1985); Antonov-Romanovskii V V Sov. Phys. Solid State 27 674 (1985)
 40. Antonov-Romanovskii V V Phys. Status Solidi B 121 133 (1983)
 41. Baranovskii S. D., Ivachenko E. L., Shklovskii B. Ya. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 92 2234 (1987); Baranovskil S D et al. Sov. Phys. JETP 65 1260 (1987)
 42. Kalnin’ Yu Kh, Perevalova O, Ogrin’sh M Modelirovanie na EVM Strukturnykh Defektov v Kristallakh (L.: FTI AN SSSR, 1988) p. 145
 43. Hughes A E, Pooley D J. Phys. C 4 1963 (1971)
 44. Kotomin E, Kuzovkov V Chem. Phys. Lett. 87 575 (1982); Kotomin E, Kuzovkov V Chem. Phys. Lett. 117 266 (1985)
 45. Kuzovkov V N, Kotomin E A Izv. AN LatvSSR Ser. fiz. nauk (1) 43 (1983)
 46. Elango M A Tr. IFA EstSSR 43 175 (1974)
 47. Mercier E, Guillot G, Nouilhat A Phys. Rev. B 20 1578 (1979)
 48. Kalnin Yu J. Lumin. 16 311 (1976)
 49. Kalnin’ Yu Kh, Pirogov F V Tezisy 4-go Vsesoyuznogo soveshchaniya po radiatsionnoi fizike i khimii ionnykh kristallov (Salaspils, 1978) p. 59; Kalnin’ Yu Kh, Pirogov F V Izv. AN LatvSSR Ser. fiz. nauk (2) 29 (1980)
 50. Vinetskii V L, Yaskovets I I, Kel’man I V Fizicheskie Protsessy v Kristallakh s Defektami (Kiev: Naukova dumka, 1972) p. 111
 51. Ovchinnikov A A, Timashev S F, Belyi A A Kinetika Diffuzionno-kontroliruemykh Protsessov (M.: Khimiya, 1986)
 52. Doktorov A, Kotomin E Phys. Status Solidi B 14 9 (1982)
 53. Kalnin’ Yu Kh Izv. AN LatvSSR Ser. fiz. nauk (5) 20 (1977)
 54. Pirogov F. V. Avtoreferat dissertatsii ... dokt. fiz.-mat. nauk (Salaspils, 1981)
 55. Burlatskii S. F., Ovchinnikov A. A., Pronin K. A. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 92 625 (1987); Burlatskii S F et al. Sov. Phys. JETP 65 353 (1987)
 56. Ovchinnikov A. A., Burlatskii S. F. Pis’ma ZhETF 43 494 (1986); Ovchinnikov A A, Burlatskii S F JETP Lett. 43 638 (1986)
 57. Gutin A M, Mikhailov A S, Yashin V V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 92 941 (1987); Gutin A M et al. Sov. Phys. JETP 65 533 (1987)
 58. Sokolov I M Pis’ma ZhETF 44 53 (1986); Sokolov I M JETP Lett. 44 67 (1986); Sokolov I M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 94 199 (1988); Sokolov I M Sov. Phys. JETP 67 1846 (1988)
 59. Zeldovich Ya B, Ovchinnikov A A Chem. Phys. 28 215 (1978); Zel’dovich Ya B Elektrokhimiya 13 677 (1977)
 60. Zel’dovich Ya B, Ovchinnikov A A Pis’ma ZhETF 26 588 (1977); Zel’dovich Ya B, Ovchinnikov A A JETP Lett. 26 440 (1977); Zel’dovich Ya B, Ovchinnikov A A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 74 1588 (1978); Zel’dovich Ya B, Ovchinnikov A A Sov. Phys. JETP 47 829 (1978)
 61. Lifshits E M, Pitaevskii L P Fizicheskaya Kinetika (M.: Nauka, 1979) p. 135
 62. Gromov V V ZhFKh 55 1377 (1981)
 63. Doi M J. Phys. A 9 1465 (1976)
 64. Mikhailov A S, Yashin V V J. Stat. Phys. 38 347 (1985)
 65. Zhang Y-C Phys. Rev. Lett. 59 1726 (1987); Lindenberg K, West B J, Kopelman R Phys. Rev. Lett. 60 1777 (1988)
 66. Kuzovkov V, Kotomin E A Rep. Prog. Phys. 51 1479 (1988)
 67. Kalnin’ Yu. Kh., Krikis Yu. Yu. Voprosy Atom. Nauki Tekhn. Ser. "Radiatsionnye Povrezhdeniya" (3(21)) 21 (1984)
 68. Pirogov F. V., Palagashvili E. E. Izv. AN LatvSSR Ser. fiz. nauk (4) 46 (1984); Pirogov F. V., Palagashvili E. E. Izv. AN LatvSSR Ser. fiz. nauk (2) 27 (1985)
 69. Kondrachuk A. V., Yatsyuk S. S. Ukr. Fiz. Zhurn. 32 305 (1987)
 70. Pirogov F. V., Ekmanis Yu. A. Izv. AN LatvSSR Ser. fiz. nauk (2) 7 (1981)
 71. Anacker W, Kopelman R Phys. Rev. Lett. 58 289 (1987)
 72. Bogan Ya R, Valbis Ya A i dr. Izv. AN SSSR Ser. fiz. 37 741 (1973); Bogans Ya R, Valbis Ya A et al. Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 37 (4) 49 (1973)
 73. Mikhailov A I Dokl. Akad. Nauk SSSR 197 136 (1971); Mikhailov A I Dokl. Phys. Chem. 197 223 (1971)
 74. Voevodskii V. V. Fizika i Khimiya Elementarnykh Khimicheskikh Protsessov (M.: Khimiya, 1970)
 75. Nakagawa M J. Nucl. Mater. 108/109 194 (1982); Nakagawa M Phys. Rev. 16 5285 (1977)
 76. Duesing G, Sassin W et al. Cryst. Latt. Def. 1 55 (1969)
 77. Nakagawa M, Mansel W, Boning K Phys. Rev. B 19 742 (1979)
 78. Lidiard A B Solid State Phys. Commun. 8 (4) 70 (1978)
 79. Hermann F, Pinard P J. Phys. C 3 1037 (1970)
 80. Kotomin E, Fabrikant I Radiat. Eff. 46 85 (1980)
 81. Zabrodskii Yu R, Reshetnyak Yu B, Koshkin V M Fiz. Tverd. Tela 32 69 (1990); Zabrodskii Yu R et al. Sov. Phys. Solid State 32 38 (1990)
 82. West B J, Kopelman R, Lindenberg K J. Stat. Phys. 54 1429 (1989)
 83. Kanno S Prog. Theor. Phys. 79 1330 (1988)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions