Issues

 / 

1987

 / 

March

  

Physics of our days


Lasers in acoustics


N.N. Andreev Acoustics Institute, Russian Academy of Sciences, ul. Shvernika 4, Moscow, 117036, Russian Federation
Text can be downloaded in Russian. English translation is available here.
PACS: 43.38.Zp, 42.79.Jq, 43.35.Ud, 43.60.−c, 42.62.−b, 42.81.Pa (all)
DOI: 10.1070/PU1987v030n03ABEH002821
URL: https://ufn.ru/en/articles/1987/3/d/
Citation: Lyamshev L M "Lasers in acoustics" Sov. Phys. Usp. 30 252–279 (1987)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:    «  » 151 479–527 (1987); DOI: 10.3367/UFNr.0151.198703d.0479

References (223) ↓ Cited by (22) Similar articles (1)

 1. Basov N G, Eliseev P G, Popov Yu M Usp. Fiz. Nauk 148 35 (1986); Basov N G, Eliseev P G, Popov Yu M Sov. Phys. Usp. 29 20 (1986)
 2. Prokhorov A M Usp. Fiz. Nauk 148 3 (1986); Prokhorov A M Sov. Phys. Usp. 29 1 (1986)
 3. Lyamshev L M Vestn. AN SSSR (8) 97 (1984)
 4. Bell A G (1881), Paper presented to National Academy of Sciences USA on April 21
 5. Gorelik D O, Sakharov B B Optiko-akkusticheskii Effekt v Fiziko-khimicheskikh Izmereniyakh (M.: Izd-vo Komiteta standartov, mer i izmeritel’nykh priborov pri SM SSSR, 1969)
 6. Lyamov V E, Medvaliev U, Shikhlinskaya R E Akust. Zhurn. 25 427 (1979); Lyamov V E, Madvaliev U, Shikhlinskaya R E Sov. Phys. Acoust. 25 241 (1979)
 7. Askar’yan G A i dr. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 44 2180 (1963); Askar’yan G A et al. Sov. Phys. JETP 17 1463 (1963)
 8. Bunkin F V, Komissarov V M Akust. Zhurn. 19 305 (1973); Bunkin F V, Komissarov V M Sov. Phys. Acoust. 19 203 (1973)
 9. Lyamshev L M, Sedov L V Akust. Zhurn. 27 5 (1981); Lyamshev L M, Sedov L V Sov. Phys. Acoust. 27 4 (1981)
 10. Lyamshev L M, Naugol’nykh K A Akust. Zhurn. 27 641 (1981); Lyamshev L M, Naugol’nykh K A Sov. Phys. Acoust. 27 357 (1981)
 11. Lyamshev L M Usp. Fiz. Nauk 135 637 (1981); Lyamshev L M Sov. Phys. Usp. 24 977 (1981)
 12. Bozhkov A I i dr. Trudy FIAN SSSR 156 123 (1984)
 13. Bozhkov A I, Bunkin F V, Gyrdev L L Kvantovaya Elektron. 3 1494 (1976); Bozhkov A I, Bunkin F V, Gyrdev L L Sov. J. Quantum Electron. 6 809 (1976)
 14. Kasoev S G, Lyamshev L M Akust. Zhurn. 23 265 (1977); Kasoev S G, Lyamshev L M Sov. Phys. Acoust. 23 149 (1977)
 15. Lyamshev L M, Sedov L V Akust. Zhurn. 23 411 (1977); Lyamshev L M, Sedov L V Sov. Phys. Acoust. 23 229 (1977)
 16. Kasoev S G i dr. Akust. Zhurn. 25 401 (1979); Kasoev S G et al. Sov. Phys. Acoust. 25 228 (1979)
 17. Lyamshev L M, Sedov L V Akust. Zhurn. 23 788 (1977); Lyamshev L M, Sedov L V Sov. Phys. Acoust. 23 450 (1977)
 18. Karabutov A A, Rudenko O V, Cherepetskaya E B Akust. Zhurn. 25 383 (1979); Karabutov A A, Rudenko O V, Cherepetskaya E B Sov. Phys. Acoust. 25 218 (1979)
 19. Kasoev S G, Lyamshev L M Akust. Zhurn. 24 534 (1978); Kasoev S G, Lyamshev L M Sov. Phys. Acoust. 24 302 (1978)
 20. Brienza M J, DeMaria A J Appl. Phys. Lett. 11 44 (1967)
 21. Lyamshev M L, Mikhalevich V G, Shipulo G P Akust. Zhurn. 26 230 (1980); Lyamshev M L, Mikhalevich V G, Shipulo G P Sov. Phys. Acoust. 26 126 (1980)
 22. Bozhkov A I, Bunkin F V, Kolomenskii Al A Kvantovaya Elektron. 4 942 (1977); A. I. Bozhkov A I, Bunkin F V, Kolomenskii Al A Sov. J. Quantum Electron. 7 536 (1977)
 23. Lyamshev L M, Sedov L V Akust. Zhurn. 25 906 (1979); Lyamshev L M and L. V. Sedov Sov. Phys. Acoust. 25 510 (1979)
 24. Bunkin F V, Mikhalevich V G, Shipulo G P Kvantovaya Elektron. 3 441 (1976); Bunkin F V, Mikhalevich V G, Shipulo G P Sov. J. Quantum Electron. 6 238 (1976)
 25. Hutcheson L, Roth O, Barnes F S Record Of The Eleventh Symposium On Electron, Ion, And Laser Beam Technology, Boulder, Colorado, 1971 (Ed. R F M Thornley) (San Francisco: San Francisco Press, 1971) p. 413
 26. Muir T G, Culbertson C R, Clynch J R J. Acoust. Soc. Am. 59 735 (1976)
 27. Dunina T A i dr. Akust. Zhurn. 25 60 (1979); Dunina T A et al. Sov. Phys. Acoust. 25 32 (1979)
 28. Karabutov A A, Rudenko O V Zh. Tekh. Fiz. 45 1457 (1975); Karabutov A A, Rudenko O V Sov. Phys. Tech. Phys. 20 920 (1975)
 29. Bunkin F V, Tribel’skii M I Usp. Fiz. Nauk 130 193 (1980); Bunkin F V, Tribel’skii M I Sov. Phys. Usp. 23 105 (1980)
 30. Vu P K Raketn. Tekhn. Kosmonavtika 15 172 (1977); Wu P K AIAA J. 15 1809 (1977)
 31. Pirri A N Phys. Fluids 16 1435 (1973)
 32. Nait Dzh Raketn. Tekhn. Kosmonavtika 17 81 (1979); Knight C J AIAA J. 17 519 (1979)
 33. Samokhin A A, Uspenskii A B Zh. Eksp. Teor. Fiz. 73 1025 (1977)
 34. Koul Dzh Podvodnye Vzryvy (M.: IL, 1950)
 35. Naugol’nykh K A, Roi N A Elektricheskie Razryady v Vode (M.: Nauka, 1971)
 36. Bergman L Ul’trazvuk (M.: IL, 1957)
 37. Schmidt V A et al. J. Acoust. Soc. Am. 33 748 (1961)
 38. Deferrari H A, Darby R A, Andrews F A J. Acoust. Soc. Am. 42 982 (1967)
 39. Damon D, Meloni V, Mak-Magon D Fizicheskaya Akustika Vol. 7 (Pod red. U Mezona) (M.: Mir, 1974) p. 311; Damon R W, Maloney W T, McMahon D H Physical Acoustics: Principles And Methods Vol. 7 (Eds W P Mason, R N Thurston) (New York: Academic Press, 1970) p. 273
 40. Khargrov L, Ach’yutin K Fizicheskaya Akustika Vol. 2 (Pod red. U Mezona) (M.: Mir, 1974) p. 378, Ch. B; Hargrov L E, Achyuthan K Physical Acoustics: Principles And Methods Vol. 2 (Ed. W P Mason) (New York: Academic Press, 1965) p. 333, Part B
 41. Gregush P Zvukovidenie (M.: Mir, 1982)
 42. Svet V D, Telyatnikov V N Zarubezh. Radioelektron. (11) 48 (1976)
 43. Wade G (Ed.) Acoustic Imaging (New York: Plenum Press, 1976) p. 325
 44. Brenden B B J. Acoust. Soc. Am. 58 951 (1975)
 45. Lyamshev L M Dokl. Akad. Nauk SSSR 246 1099 (1979); Lyamshev L M Sov. Phys. Usp. 24 463 (1979)
 46. Hirschberg J G et al. Appl. Opt. 23 2624 (1984)
 47. Koronkevich V P, Sobolev V S, Dubnishchev Yu N Lazernaya Interferometriya (Novosibirsk: Nauka, 1983)
 48. Mayer W G, Lamers G B, Auth D C J. Acoust. Soc. Am. 42 1255 (1967)
 49. Kosoburd T P Optika Spektrosk. 54 1099 (1983); Kosoburd T P Opt. Spectrosc. 54 653 (1983)
 50. Kessler L W Acoustic Imaging (Ed. G Wade) (New York: Plenum Press, 1976) p. 229
 51. Bass F G, Fuks I M Rasseyanie Voln na Statisticheski Nerovnoi Poverkhnosti (M.: Nauka, 1972) p. 424
 52. Varavin V Yu, Esipov I B, Zosimov V V Optika Spektrosk. 50 947 (1981); Varavin V Yu, Esipov I B, Zosimov V V Opt. Spectrosc. 50 520 (1981)
 53. Esipov I B, Naugol’nykh K A Tezisy Dokladov IV Vsesoyuz. Simpoziuma Po Fizike Akustiko-gidrodinamicheskikh Yavlenii i Optoakustike (Ashkhabad: Izd-vo AN TurkmSSSR, 1985)
 54. Zosimov V V, Naugol’nykh K A Tezisy Dokladov IV Vsesoyuz. Simpoziuma Po Fizike Akustiko-gidrodinamicheskikh Yavlenii i Optoakustike (Ashkhabad: Izd-vo AN TurkmSSSR, 1985)
 55. Esipov I B, Zosimov V V, Naugol’nykh K A Izv. AN SSSR Fiz. Atmos. Okeana 5 548 (1986)
 56. Powell R L, Stetson K A J. Opt. Soc. Am. 55 1593 (1965)
 57. Taylor K J J. Acoust. Soc. Am. 59 691 (1976)
 58. Esipov I B, Zosimov V V, Smirnov M G Akust. Zhurn. 28 641 (1982); Esipov I B, Zosimov V V, Smirnov M G Sov. Phys. Acoust. 28 380 (1982)
 59. Soroko L M Osnovy Golografii i Kogerentnoi Optiki (M.: Nauka, 1971)
 60. Belgorodskii B A i dr. Akust. Zhurn. 19 240 (1973)
 61. Korpel A, Whitman R L Appl. Opt. 8 1577 (1969)
 62. Kwiek P, Reibold R Acoust. Lett. 7 167 (1984)
 63. Patorski K Acustica 52 246 (1983)
 64. Komotskii V A, Black T D J. Appl. Phys. 52 129 (1981)
 65. USA Patent No. 4129041
 66. Bagaev S N, Dychkov A S, Chebotaev V P Pis’ma ZhETF 33 85 (1981)
 67. Zosimov V V, Lyamshev L M Akust. Zhurn. 31 409 (1985); Zosimov V V, Lyamshev L M Sov. Phys. Acoust. 31 246 (1985)
 68. Shmal’gauzen V I Usp. Fiz. Nauk 132 679 (1980); Shmal’gauzen V I Sov. Phys. Usp. 23 858 (1980)
 69. Gal’yardi R M, Karp Sh Opticheskaya Svyaz’ (M.: Svyaz’, 1978)
 70. Ustinov N D, Matveev I P, Protopopov V V Metdy Obrabotki Opticheskikh Polei v Lazernoi Lokatsii (M.: Nauka, 1983) p. 272
 71. Gorelik G S Izmerit. Tekhn. (11) 10 (1955)
 72. Bershtein I D Dokl. Akad. Nauk SSSR 94 655 (1954)
 73. Kozlov Yu G Optika Spektrosk. 25 761 (1968); Kozlov Yu G Opt. Spectrosc. 25 424 (1968)
 74. Sizgoric S, Gundjian A A Proc. IEEE 57 1313 (1969)
 75. Koryabin A V, Shmal’gauzen V I Izv. Vuzov. Priborostroenie 22 70 (1979)
 76. Kakichashvili Sh D Vestn. AN SSSR (7) 51 (1982)
 77. Vinetskii V L i dr. Usp. Fiz. Nauk 129 113 (1979); Vinetskii V L et al. Sov. Phys. Usp. 22 742 (1979)
 78. Kheifets E L Akust. Zhurn. 19 434 (1973); Kheifets E L Sov. Phys. Acoust. 19 279 (1973)
 79. Miller M Golografiya (L.: Mashinostroenie, 1979) p. 208
 80. Lokberg O Phys. Technol. 11 16 (1980)
 81. Lokberg O J. Acoust. Soc. Am. 75 1783 (1984)
 82. Vinetskii V L, Kukhtarev N V Dinamicheskaya Golografiya (Kiev: Naukova dumka, 1984)
 83. Huignard J P, Herriau J P, Valentin T Appl. Opt. 16 2796 (1977)
 84. Hall T J, Fiddy M S, Ner N S Opt Lett. 5 485 (1980)
 85. Knyaz’kov A V i dr. Zh. Tekh. Fiz. 54 1737 (1984); Knyaz’kov A V et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 29 1013 (1984)
 86. Zosimov V V, Lyamshev L M Materialy Mezhdunar. simpoziuma "Prochnost’ materialov i elementov konstruktsii pri zvukovykh i ul’trazvukovykh chastotakh pogruzheniya". Tezkhisy dokladov (Kiev: Naukova dumka, 1984) p. 149
 87. Barmenkov Yu O i dr. Pis’ma ZhTF 12 281 (1986); Barmenkov Yu O et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 12 115 (1986)
 88. Barmenkov Yu O i dr. Dokl. Akad. Nauk SSSR 290 1095 (1986); Barmenkov Yu O et al. Sov. Phys. Dokl. 31 817 (1986)
 89. Ja Y H Appl. Opt. 21 3230 (1982)
 90. Sato T et al. Appl. Opt. 22 815 (1983)
 91. Sato T, Hatsuzawa T, Ikeda O Appl. Opt. 22 3895 (1983)
 92. UedaM et al. Optik 65 219 (1983)
 93. Lokberg O J, Hogmoen K Appl. Opt. 15 2701 (1976)
 94. Lyamshev L M, Smirnov Yu Yu Akust. Zhurn. 29 289 (1983); Lyamshev L M, Smirnov Yu Y Sov. Phys. Acoust. 29 169 (1983)
 95. Giallorenzi T G et al. IEEE J. Quantum Electron. 18 626 (1982)
 96. Kravtsov Yu A, Minchenko A I, Petnikov V G Radiotekh. (10) 3 (1982)
 97. Nelson D F, Kleinman D A, Wecht K W Appl. Phys. Lett. 30 94 (1977)
 98. Mesh M Ya, Proklov V V, Gulyaev Yu V Pis’ma ZhTF 5 496 (1979); Mesh M Ya, Proklov V V, Gulyaev Yu V Sov. Tech. Phys. Lett. 5 204 (1979)
 99. Lagakos N et al. Appl. Opt. 20 167 (1981)
 100. Kaufman K S, Terras R, Mathis R F J. Opt. Soc. Am. 71 1513 (1981)
 101. Fields J N et al. J. Acoust. Soc. Am. 67 816 (1980)
 102. Laser Focus 13 (12) 47 (1977)
 103. Beasley J D J. Acoust. Soc. Am. 68 (Suppl. 1) S95 (1980)
 104. Carome E F, Koo K P Opt. Lett. 5 359 (1980)
 105. Bucaro J A, Cole J H EASCON’79: Record IEEE Electronics and Aerospace Systems Conf., Arlington, Va. (New York: IEEE, 1979) p. 572
 106. Fields J N, Cole J H Appl. Opt. 19 3265 (1980)
 107. Spillman W B (Jr.), McMahon D H Appl. Phys. Lett. 37 145 (1980)
 108. Spillman W B (Jr.), Gravel R L Opt. Lett. 5 30 (1980)
 109. Tietjen B W J. Acoust. Soc. Am. 69 993 (1981)
 110. Simon A, Ulrich R Appl. Phys. Lett. 31 517 (1977)
 111. Stolen R H et al. Appl. Phys. Lett. 33 699 (1978)
 112. Franschetti G, Smith C P J. Opt. Soc. Am. 71 1487 (1981)
 113. Rashleigh C, Ulrich R Opt. Lett. 5 354 (1980)
 114. Gur’yanov A M i dr. Radiotekh. 37 (2) 26 (1982)
 115. Yen Y, Ulrich R Appl. Opt. 20 2721 (1981)
 116. Sherkliff U Polyarizovannyi Svet (M.: Mir, 1965)
 117. Papp A, Harms H Appl. Opt. 16 1315 (1977)
 118. Alekeev E I i dr. Pis’ma ZhTF 5 887 (1979); Alekseev E I et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 5 367 (1979)
 119. Rashleigh S C, Taylor H F Electron. Lett. 17 138 (1981)
 120. Lyamshev L M, Smirnov Yu Yu Akust. Zhurn. 31 140 (1985); Lyamshev L M, Smirnov Yu Yu Sov. Phys. Acoust. 31 82 (1985)
 121. Alekseev E I i dr. Pis’ma ZhTF 5 480 (1979); Alekseev E I et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 5 197 (1979)
 122. Shajenko P, Flatley J P, Moffett M B J. Acoust. Soc. Am. 64 1286 (1978)
 123. Stanton T K et al. J. Acoust. Soc. Am. 66 1893 (1979)
 124. Cole J H, Johnson R L, Bhuta P G J. Acoust. Soc. Am. 62 1136 (1977)
 125. Culshaw B, Davies D E N, Kingsley S A Electron Lett. 13 760 (1977)
 126. Bucaro J A, Dardy H D, Carome E F Appl. Opt. 16 1761 (1977)
 127. Lyamshev L M, Smirnov Yu Yu II Vsesoyuz. s’’ezd okeanologov. Tezisy dokladov (Sevastopol’, 1982) p. 65
 128. Bucaro J A, Dardy H D, Carome E F J. Acoust. Soc. Am. 62 1302 (1977)
 129. Stanton T K J. Acoust. Soc. Am. 69 311 (1981)
 130. Cielo P G Appl. Opt. 18 2933 (1979)
 131. Bucaro J A, Carome E F Appl. Opt. 17 330 (1978)
 132. Alekseev E I i dr. Pis’ma ZhTF 5 1050 (1979); Alekseev E I et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 5 438 (1979)
 133. Shajenko P, Flatley J P, Moffett M B J. Acoust. Soc. Am. 66 1557 (1979)
 134. Lyamshev L M, Smirnov Yu Yu III Vsesoyuz. simpozium po fizike akustiko-gidrodinamicheskikh yavlenii i optoakustike. Tezisy dokladov (Tashkent, 1982) p. 11
 135. Nowak W Nachr. Elektron. 28 (2) 51 (1978)
 136. Jacobsen G J. Opt. Soc. Am. 71 1492 (1981)
 137. Kotov O I i dr. Zh. Tekh. Fiz. 52 2202 (1982); Kotov O I et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 27 1354 (1982)
 138. Cole J H, Bucaro J A J. Acoust. Soc. Am. 67 2108 (1980)
 139. Frich K, Adamovskii G Pribory Nauchnykh Issledovanii 52 (7) 37 (1981); Fritsch K, Adamovsky G Rev. Sci. Instrum. 52 996 (1981)
 140. Jackson D A et al. Appl. Opt. 19 2926 (1980)
 141. Bush I J J. Acoust. Soc. Am. 68 (Suppl. 1) S95 (1980)
 142. Bazylenko V A, Prokopenko V E, Starkov G S Prib. Tekh. Eksp. (6) 181 (1970)
 143. Demidenko T F, Shenyavskii L A, Shmal’gauzen V I Kvantovaya Elektron. 4 2448 (1977); Demidenko T F, Shenyavskii L A, Shmal’gauzen V I Sov. J. Quantum Electron. 7 1397 (1977)
 144. Bondarenko A N i dr. Prib. Tekh. Eksp. No. 6 211 (1975); Bondarenko A N et al. Instrum. Exp. Tech. 18 1923 (1975)
 145. Bershtein I L i dr. Kvantovaya Elektron. 9 973 (1982); Bernshtein I L et al. Sov. J. Quantum Electron. 12 615 (1982)
 146. Zaitsev Yu I, Stepanov D P Zh. Eksp. Teor. Fiz. 55 1645 (1968)
 147. Andronova I A, Zaitsev Yu I Izv. Vuzov. Radiofizika 11 149 (1968); Andronova I A, Zaitsev Yu I Radiophys. Quantum Electron. 11 86 (1968)
 148. Zaitsev Yu I Izv. Vuzov. Radiofizika 12 60 (1969); Zaitsev Yu I Radiophys. Quantum Electron. 12 48 (1969)
 149. Tuchin V V Obzory Elektron. Tekhn. Kvantovaya Elektron. (2) 235 (1976)
 150. Khansen, Rodzhers, Toma Pribory Nauchnykh Issled. 39 68 (1968); Hansen J W, Rodgers K F (Jr.), Thomas D E Rev. Sci. Instrum. 39 872 (1968)
 151. Belopol’skii V A, Kubarev A V, Petrosyan O G Tr. Metrol. In-tov SSSR, VNII Fiz.-tekhn. Radiotekhn. Izmerenii (112(172)) 95 (1971)
 152. Voronin E S i dr. Prib. Tekh. Eksp. (5) 200 (1971); Voronin E S et al. Instrum. Exp. Tech. 14 1499 (1971)
 153. Khanov V A, Shebanin A P Avtometriya (5) 87 (1975)
 154. Lyamshev L M Tezisy Vsesoyuz. konf. "Osnovnye napravleniya razvitiya ul’trazvukovoi tekhniki i tekhnologii na period 1981—1990 gg." (Suzdal’, 1982)
 155. Morozov A I, Raevskii V Yu Zarubezh. Elektron. Tekhn. (2(248)) 46 (1982)
 156. Colley S, Hansma P Rev. Sci. Instrum. 48 1192 (1977)
 157. Kanstad S O, Nordal P E Opt. Commun. 26 367 (1978)
 158. Tarn A C, Wong Y H Appl. Phys. Lett. 36 471 (1980)
 159. Farrow M M et al. Appl. Opt. 17 1093 (1978)
 160. Sakai S, Umeno M Jpn. J. Appl. Phys. 20 125 (1981)
 161. Murphy J C, Aamodt L C Appl. Phys. Lett. 38 196 (1981)
 162. Lima C A S, Miranda L C M, Santos R J. Appl. Phys. 52 137 (1981)
 163. Hoh K Electron. Lett. 16 931 (1980)
 164. Siqueira M A A et al. J. Appl. Phys. 51 1403 (1980)
 165. Bechthold P S, Kohl K D, Sperling W Appl. Opi. 21 127 (1982)
 166. Murphy J C, Aamodt L C J. Appl. Phys. 51 4580 (1980)
 167. Lyamshev L M, Chelnokov B I Akust. Zhurn. 30 564 (1984); Lyamshev L M, Chelnokov B I Sov. Phys. Acoust. 30 334 (1984)
 168. Zosimov V V, Lyamshev L M Tezisy dokladov VI Vsesoyuz. konf. po nerezonansnomu vzaimodeistviyu opticheskogo izlucheniya s veshchestvom (Vil’nyus, 1984) p. 465
 169. Burmistrova L V i dr. Akust. Zhurn. 24 655 (1978); Burmistrova L V et al. Sov. Phys. Acoust. 24 369 (1978)
 170. Karabutov A A, Rudenko O V, Cherepetskaya B Akust. Zhurn. 25 383 (1979); Karabutov A A, Rudenko O V, Cherepetskaya E B Sov. Phys. Acoust. 25 218 (1979)
 171. Karabutov A A Usp. Fiz. Nauk 147 605 (1985); Karabutov A A Sov. Phys. Usp. 28 1042 (1985)
 172. Veselovskii N A i dr. Tezisy Dkladov IV Vsesoyuz. Simpoziuma Po Fizike Akusto-gidrodinamicheskikh Yavlenii i Optoakustike (Ashkhabad, 1985) p. 9
 173. Karabutov A A i dr. Tezisy Dkladov IV Vsesoyuz. Simpoziuma Po Fizike Akusto-gidrodinamicheskikh Yavlenii i Optoakustike (Ashkhabad, 1985) p. 15
 174. Rykalin N N, Uglov A A, Kokora A I Lazernaya Obrabotka Materialov (M.: Mashinostroenie, 1975) p. 296
 175. Yanushkevich V A Fiz. Khim. Obrab. Matrialov (5) 9 (1975)
 176. Karabutov A A i dr. Trudy IX Vsesoyuz. akusticheskoi konf. Sektsiya 4. Optoakustika (M., 1977) p. 29
 177. Karabutov A A i dr. Pis’ma ZhTF 5 328 (1979); Karabutov A A et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 5 131 (1979)
 178. Yanushkevich V A Fiz. Khim. Obrabotki Materialov (2) 47 (1979)
 179. Ivanov L I, Litvinova N A, Yanushkevich V A Fiz. Khim. Obrabotki Materialov (2) 9 (1976)
 180. Ivanov L I, Litvinova N A, Yanushkevich V A Kvantovaya Elektron. 4 204 (1977); Ivanov L I, Litvinova N A, Yanushkevich V A Sov. J. Quantum Electron. 7 121 (1977)
 181. Deribas A A Fizika Uprochneniya i Svarki Vzryvom 2-e izd. (Novosibirsk: Nauka, 1980)
 182. Dekhtyar I Ya i dr. Pis’ma ZhETF 33 126 (1981); Dekhtyar I Ya et al. JETP Lett. 33 120 (1981)
 183. Kuz’min E I, Prutskov E G, Yanushkevich V A Primenenie lazerov v nauke i tekhnike: Tezisy dokladov Vsesoyuz. nauchnoi konf. (L., 1980) p. 7
 184. Akhmanov S A i dr. Usp. Fiz. Nauk 147 675 (1985); Akhmanov S A et al. Sov. Phys. Usp. 28 1084 (1985)
 185. Bazelyuk G N i dr. Prochnost’ materialov i elementov konstruktsii pri zvukovykh i ul’trazvukovykh chastotakh nagruzheniya. Tezisy dokladov Mezhdunar. simpoziuma (Kiev: Naukova dumka, 1984) p. 99
 186. "Opticheskaya vychislitel’naya tekhnika (tematicheskii vypusk)" TIIER 65 (1) (1977); "Optical Computing (special issue)" Proc. IEEE 65 (1) (1977)
 187. "Opticheskaya vychislitel’naya tekhnika (tematicheskii vypusk)" TIIER 72 (7) (1984); "Optical Computing (special issue)" Proc. IEEE 72 (7) (1984)
 188. Gudmen Dzh Vvedenie v Fur’e-optiku (M.: Mir, 1970)
 189. Zverev V A, Orlov E V Opticheskie Analizatory (M.: Sov. radio, 1971)
 190. Preston K Kogerentnye Opticheskie Vychislitel’nye Mashiny (M.: Mir, 1974)
 191. Vasilenko G I Golograficheskoe Opoznavanie Obrazov (M.: Sov. radio, 1977)
 192. Matveev I N i dr. Adaptatsiya v Informatsionnykh Opticheskikh Sistemakh (M.: Radio i svyaz’, 1984)
 193. Munk W, Wunsch C Deep Sea Res. A 26 123 (1979)
 194. Askariyan A A et al. Nucl. Instrum. Methods 164 267 (1979)
 195. "Visualization and characterization" Acoustic Imaging (Ed. G Wade) (New York: Plenum Press, 1976) p. 379
 196. Yuhas D E, Kessler L W Acoustic Imaging (Ed. G Wade) (New York: Plenum Press, 1976) p. 301
 197. Vander Lugt A IEEE Trans. Inf. Theory 10 139 (1964)
 198. Gabor D Nature 208 422 (1965)
 199. Petrov M A, Stepanov S I, Khomenko A S Fotochuvstvitel’nye Elektroopticheskie Sredy i Opticheskaya Obrabotka Informatsii (L.: Nauka, 1982)
 200. Hetland G, Davis C M, Einzig R E EASCON’79: Record IEEE Electronics and Aerospace Systems Conf., Arlington, Va. (New York: IEEE, 1979) p. 602
 201. Lyamshev L M, Chelnokov B I Akust. Zhurn. 29 372 (1983); Lyamshev L M, Chelnokov B I Sov. Phys. Acoust. 29 220 (1983)
 202. Lyamshev L M, Chelnokov B I Akust. Zhurn. 29 505 (1983); Lyamshev L M, Chelnokov B I Sov. Phys. Acoust. 29 301 (1983)
 203. Lyamshev L M, Chelnokov B I Zh. Tekh. Fiz. 53 2238 (1983); Lyamshev L M, Chelnokov B I Sov. Phys. Tech. Phys. 28 1372 (1983)
 204. Lyamshev L M, Chelnokov B I Pis’ma ZhTF 8 1361 (1982); Lyamshev L M, Chelnokov B I Sov. Tech. Phys. Lett. 8 585 (1982)
 205. Karabutov A A, Platonenko V T, Chupryna V A Zh. Tekh. Fiz. 55 1627 (1985); Karabutov A A, Platonenko V T, Chupryna V A Sov. Phys. Tech. Phys. 30 944 (1985)
 206. Anisimov S I, Gul’burt V A, Fisher V I Pis’ma ZhTF 1 321 (1975); Anisimov S I, Gal’burt V A, Fisher V I Sov. Tech. Phys. Lett. 1 153 (1975)
 207. Anisimov S I i dr. Zh. Tekh. Fiz. 49 512 (1979); Anisimov S I et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 24 295 (1979)
 208. Zeilikovich I S, Platonov E M, Spornik N M Zh. Tekh. Fiz. 55 1348 (1985); Zellikovich I S, Platonov E M, Spornik N M Sov. Phys. Tech. Phys. 30 778 (1985)
 209. Stoler D Phys. Rev. D 1 3217 (1970)
 210. Walls D F Nature 306 141 (1983)
 211. Schumaker B L Opt. Lett. 9 189 (1984)
 212. Bondurant R S et al. Phys. Rev. A 30 343 (1984)
 213. Caves C M Phys. Rev. D 23 1693 (1981)
 214. Petrukhin V Yu i dr. Zh. Tekh. Fiz. 55 1317 (1985); Petrun’kin V Yu et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 30 762 (1985)
 215. Nesterov V V, Skobkin A A Zh. Tekh. Fiz. 55 689 (1985); Nesterov V V, Skoblin A A Sov. Phys. Tech. Phys. 30 519 (1985)
 216. Dianov E M i dr. Izv. AN SSSR. Ser. Fiz. 48 1458 (1984)
 217. Dianov E M i dr. Pis’ma ZhETF 41 323 (1985); Dianov E M et al. JETP Lett. 41 396 (1985)
 218. Dementienko V V i dr. Pis’ma ZhTF 11 485 (1985); Dementienko V V et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 11 201 (1985)
 219. Zharov V P Novye Metody Spektroskopii (Novosibirsk: Nauka, 1982)
 220. Brodnikovskii A M, Zharov V P, Koroteev N I Kvantovya Elektron. 12 2422 (1985); Brodnikovskii A M, Zharov V P, Koroteev N I Sov. J. Quantum Electron. 15 1600 (1985)
 221. Nechaev S Yu, Ponomarev Yu I Kvantovaya Elektron. 2 1400 (1975); Nechaev S Yu, Ponomarev Yu N Sov. J. Quantum Electron. 5 752 (1975)
 222. West G A, Barrett J J Opt. Lett. 4 395 (1979)
 223. Vasilenko G I TIIER 72 3 (1984)

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions