Issues

 / 

1986

 / 

July

  

Reviews of topical problems


Holograms of speckle fields

 a, b, ,
a University Academic Division of Nonlinear Optics, Institute of Electro-Physics of the Ural Division of the Russian Academy of Sciences, pr. Lenina 76, Chelyabinsk, 454010, Russian Federation
b College of Optics and Photonics/CREOL, University of Central Florida, 4000 Central Florida Blvd., Orlando, Florida, 32816-2700, USA
PACS: 42.40.Ht, 42.40.Pa, 42.40.Lx, 42.70.Ln, 42.30.Ms (all)
DOI: 10.1070/PU1986v029n07ABEH003464
URL: https://ufn.ru/en/articles/1986/7/e/
Citation: Zel’dovich B Ya, Shkunov V V, Yakovleva T V "Holograms of speckle fields" Sov. Phys. Usp. 29 678–702 (1986)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:   ,   ,    « -» 149 511–549 (1986); DOI: 10.3367/UFNr.0149.198607e.0511

References (81) ↓ Cited by (9) Similar articles (20)

 1. Kol’er R, Berkkhart K, Lin L Opticheskaya Golografiya (M.: Mir, 1973)
 2. Strouk Dzh Vvedenie v Kogerentnuyu Optiku i Golografiyu (M.: Mir, 1967)
 3. Soroko L M Osnovy Golografii i Kogerentnoi Optiki (M.: Nauka, 1971)
 4. Gudmen Dzh Vvedenie v Fur’e-optiku (M.: Mir, 1970)
 5. Ostrovskii Yu I Golografiya i Ee Primenenie (L.: Nauka, 1973)
 6. Kolfild G (Red.) Opticheskaya Golografiya (M.: Mir, 1982)
 7. Gabor J D Nature 161 777 (1948)
 8. Bragg W L Nature 166 399 (1950)
 9. Leith E N, Upatnieks J J. Opt. Soc. Am. 53 1377 (1963)
 10. Denisyuk Yu N Optika Spektrosk. 15 522 (1963); Denisyuk Yu N Opt. Spectrosc. 15 279 (1963)
 11. Kogelnik H Bell Syst. Tech. J. 48 1835 (1969)
 12. Kogelnik H Bell Syst. Tech. J. 48 2909 (1969)
 13. Dainty J C (Ed.) Laser Speckle And Related Phenomena (Berlin: Springer-Verlag, 1975)
 14. Franson M Optika Speklov (M.: Mir, 1980)
 15. Zel’dovich B Ya, Pilipetskii N F, Shkunov V V Obrashchenie Volnovogo Fronta (M.: Nauka, 1985)
 16. Vinetskii V L i dr. Usp. Fiz. Nauk 129 113 (1979); Vinetskii V L et al. Sov. Phys. Usp. 22 742 (1979)
 17. Günter P Phys. Rep. 93 199 (1982)
 18. Born M, Vol’f E Osnovy Optiki (M.: Nauka, 1973)
 19. Landau L D, Lifshits E M Teoriya Polya (M.: Nauka, 1973)
 20. Davenport V B, Rut V L Vvedenie v Teoriyu Sluchainykh Protsessov i Shumov (M.: IL, 1960)
 21. Rytov S M Sluchainye protsessy Vvedenie v Statisticheskuyu Radiofiziku Vol. 1 (M.: Nauka, 1976)
 22. Akhmanov S A, D’yakov Yu E, Chirkin A S Vvedenie v Statisticheskuyu Radiofiziku i Optiku (M.: Nauka, 1981)
 23. Akhmanov S A, Khokhlov R V Problemy Nelineinoi Optiki (M.: VINITI, 1964)
 24. Mamaev A V i dr. Kvantovaya Elektron. 10 1483 (1983); Mamaev A V et al. Sov. J. Quantum Electron. 13 967 (1983); Mamaev A V i dr. Kvantovaya Elektron. 11 1275 (1984); Mamaev A V et al. Sov. J. Quantum Electron. 14 862 (1984)
 25. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Kvantovaya Elektron. 4 1090 (1977); Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Sov. J. Quantum Electron. 7 610 (1977)
 26. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V, Yakovleva T V "Modovaya teoriya ob’’emnykh gologramm" Preprint 54 (Moskva: FIAN SSSR, 1979)
 27. Zel’dovich B Ya i dr. Fizicheskie Osnovy i Prikladnye Voprosy Golografii (L.: LIYaF AN SSSR, 1985) p. 210
 28. Zel’dovich B Ya, Pilipetskii N F, Shkunov V V Usp. Fiz. Nauk 138 249 (1982); Zel’dovich B Ya, Pilipetskii N F, Shkunov V V Sov. Phys. Usp. 25 713 (1982)
 29. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Izv. AN SSSR. Ser. Fiz. 48 1545 (1984); Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 48 (8) 85 (1984)
 30. Churaev A L, Stasel’ko D I, Benken A A Zh. Tekh. Fiz. 54 306 (1984); Churaev A L, Stasel’ko D I, Benken A A Sov. Phys. Tech. Phys. 29 178 (1984)
 31. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Kvantovaya Elektron. 11 2162 (1984); Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Sov. J. Quantum Electron. 14 1443 (1984)
 32. Sander E A, Shkunov V V, Shoidin S A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 88 116 (1985)
 33. Lashkov G I, Sukhanov V I Optika Spektrosk. 47 1126 (1979); Lashkov G I, Sukhanov V I Opt. Spectrosc. 47 625 (1979)
 34. Zel’dovich B Ya, Yakovleva T V Kvantovaya Elektron. 7 519 (1980); Zel’dovich B Ya, Yakovleva T V Sov. J. Quantum Electron. 10 295 (1980)
 35. Vinetskii V L i dr. Izv. AN SSSR Ser. Fiz. 41 811 (1977); Vinetskii V L et al. Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 41 (4) 135 (1977)
 36. Belinicher V I, Sturman B I Usp. Fiz. Nauk 130 415 (1980); Belinicher V I, Sturman B I Sov. Phys. Usp. 23 199 (1980)
 37. Magnusson R, Gaylord T K Appl. Opt. 13 1545 (1974)
 38. Obukhovskii V V, Stoyanov A V Kvantovaya Elektron. 12 563 (1985); Obukhovskii V V, Stoyanov A V Sov. J. Quantum Electron. 15 367 (1985)
 39. Strett Dzh V (lord Relei) Teoriya Zvuka Vol. 1 (M.: Gostekhizdat, 1955)
 40. Exner K Wiener Ber. 76 522 (1877)
 41. von Laue M Verh. Deutsch. Phys. Ges. 1144 (1915)
 42. Klimenko I S Golografiya Sfokusirovannykh Izobrazhenii i Spekl-interferometriya (M.: Nauka, 1985)
 43. Ostrovskii Yu I, Butusov M M, Ostrovskaya G V Topograficheskaya Interferometriya (M.: Nauka, 1977)
 44. Kozel S I, Lokshin G R Optika Spektrosk. 33 165 (1972); Kozel S I, Lokshin G R Opt. Spectrosc. 33 89 (1972)
 45. Vlasov N G, Presnyakov Yu P Opticheskaya Golografiya (L.: LDNTP, 1972) p. 51
 46. Vlasov N G, Presnyakov Yu P, Semenov E G Optika Spektrosk. 37 369 (1974); Vlasov N G, Presnyakov Yu P, Semenov E G Opt. Spectrosc. 37 210 (1974)
 47. Baranova N B, Zel’dovich B Ya Zh. Eksp. Teor. Fiz. 80 1789 (1980); Baranova N B, Zel’dovich B Ya Sov. Phys. JETP 53 925 (1980); Baranova N B i dr. 83 1702 (1982); Baranova N B et al. Sov. Phys. JETP 56 983 (1982); Baranova N B et al. J. Opt. Soc. Am. 73 525 (1983)
 48. Polyanskii V K, Koval’skii L V Optika Spektrosk. 35 345 (1973); Polyanskii V K, Koval’skii L V Opt. Spectrosc. 35 200 (1973); Polyanskii V K, Polyanskii V P Fundamental’nye Osnovy Opticheskoi Pamyati i Sredy (Kiev: Vishcha shkola, 1985) p. 22; Polyanskii V K, Roslyakov S N, Tarnovetskii V V UFZh 25 645 (1980)
 49. Sander E A, Sukhanov V I, Shoidin S A Opticheskaya Golografiya (L.: Nauka, 1983) p. 77
 50. Velzel C H F Opt. Commun. 3 133 (1971); Velzel C H F Optica Acta 20 585 (1973)
 51. Lokshin V I, Semenov G B Materialy IV Vsesoyuznoi Shkoly Po Golografii (L.: LFTI AN SSSR, 1973) p. 313
 52. Zel’dovich B Ya, Lerner P B Kvantovaya Elektron. 8 1886 (1981); Zel’dovich B Ya, Lerner P B Sov. J. Quantum Electron. 11 1141 (1981)
 53. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V, Yakovleva T V Kvantovaya Elektron. 10 1581 (1983); Zel’dovich B Ya, Shkunov V V, Yakovleva T V Sov. J. Quantum Electron. 13 1040 (1983)
 54. Leonard C, Upatniecks J J. Opt. Soc. Am. 60 297 (1971)
 55. Aristov V V, Shekhtman V Sh Usp. Fiz. Nauk 104 51 (1971); Aristov V V, Shekhtman V Sh Sov. Phys. Usp. 14 263 (1971)
 56. Sidorovich V G Zh. Tekh. Fiz. 46 1306 (1976); Sidorovich V G Sov. Phys. Tech. Phys. 21 742 (1976)
 57. Leshchev A A, Sidorovich V G Optika Spektrosk. 44 302 (1978); Leshchev A A, Sidorovich V G Opt. Spectrosc. 44 175 (1978)
 58. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V, Yakovleva T V Preprint 26 (Moskva: FIAN SSSR, 1979)
 59. Sidorovich V G, Shkunov V V Optika Spektrosk. 44 1001 (1978); Sidorovich V G, Shkunov M M Opt. Spectrosc. 44 586 (1978)
 60. a, Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Preprint 57 (Moskva: FIAN SSSR, 1978); b, Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Fizicheskie osnovy golografii: (Materialy X Vsesoyuznoi shkoly po golografii (L.: LIYaF AN SSSR, 1978) p. 46; v, Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Appl. Opt. 18 3633 (1979)
 61. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Preprint 266 (Moskva: FIAN SSSR, 1978)
 62. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Kvantovaya Elektron. 6 1533 (1979); Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Sov. J. Quantum Electron. 9 897 (1979)
 63. Sidorovich V G Fizicheskie osnovy golografii: (Materialy X Vsesoyuznoi shkoly po golografii (L.: LIYaF AN SSSR, 1978) p. 161
 64. Baranova N B i dr. Materialy XII Vsesoyuznoi Shkoly Po Golografii (L.: LIYaF AN SSSR, 1980) p. 3
 65. Leshchev A A, Sidorovich V G Opticheskaya Golografiya (Pod red. Yu.N. Denisyuka) (L.: Nauka, 1979) p. 42
 66. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V, Yakovlev T V Problemy Opticheskoi Golografii (Pod red. Yu. N. Denisyuka) (L.: Nauka, 1981) p. 80
 67. Sukhanov V I, Korzinin Yu L Pis’ma ZhTF 8 1144 (1982); Sukhanov V I, Korzinin Yu L Sov. Tech. Phys. Lett. 8 491 (1982)
 68. Korzinin Yu L, Sukhanov V I Pis’ma ZhTF 9 1254 (1983); Korzinin Yu L, Sukhanov V I Sov. Tech. Phys. Lett. 9 538 (1983)
 69. Korzinin Yu L, Sukhanov V I Optika Spektrosk. 56 763 (1984); Korzinin Yu L, Sukhanov V I Opt. Spectrosc. 56 467 (1984)
 70. Korzinin Yu L, Sukhanov V I Pis’ma ZhTF 10 1073 (1984); Korzinin Yu L, Sukhanov V I Sov. Tech. Phys. Lett. 10 454 (1984)
 71. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Fizicheskie osnovy golografii: Trudy XV shkoly po golografii (L.: LFTI AN SSSR, 1983) p. 104
 72. Krasnov A E Kvantovaya Elektron. 7 818 (1980); Krasnov A E Sov. J. Quantum Electron. 10 466 (1980)
 73. Sander E A, Shoidin S A Sbornik trudov IV Vsesoyuznoi konferentsii po golografii (Erevan: VNIIRI, 1982) p. 172
 74. Solymar L, Cooke D J Volume Holography And Volume Gratings (New York: Academic Press, 1981)
 75. Dukhovnyi A M, Stasel’ko D I Pis’ma ZhTF 8 1009 (1982); Dukhovnyi A M, Stasel’ko D I Sov. Tech. Phys. Lett. 8 436 (1982)
 76. Blombergen N Nelineinaya Spektroskopiya (M.: Mir, 1979) p. 24
 77. Khokhlov R V Radiotekh. Elektron. 6 917 (1961); Khokhlov R V Radio Eng. Electron. Phys. 6 (6) 77 (1961)
 78. Khokhlov R V Radiotekh. Elektron. 6 1116 (1961); Khokhlov R V Radio Eng. Electron. Phys. 6 (7) 128 (1961)
 79. Stasel’ko D I, Churaev A L Zh. Tekh. Fiz. 56 324 (1986); Stasel’ko D I, Churaev A L Sov. Phys. Tekh. Phys. 31 197 (1986)
 80. Stasel’ko D I, Obraztsov V S Zhurn. Nauch. Prikl. Fotogr. Kinematogr. 17 115 (1972)
 81. Stasel’ko D I, Churaev A L Optika Spektrosk. 57 677 (1984); Stasel’ko D I, Churaev A L Opt. Spectrosc. 57 411 (1984)

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions