Issues

 / 

1985

 / 

August

  Reviews of topical problems

L.E. Gendenshtein, I.V. Krive “Supersymmetry in quantum mechanics28 645–666 (1985)

M.I. Vysotskii “Supersymmetric models of elementary particles—the physics for new-generation accelerators?28 667–693 (1985)

From the current literature

I.Ya. Aref’eva, I.V. Volovich “Supersymmetry: Kaluza-Klein theory, anomalies, and superstrings28 694–708 (1985)

A.I. Vainshtein, V.I. Zakharov, M.A. Shifman “Instantons versus supersymmetry28 709–723 (1985)

Meetings and conferences

M.V. Kuzelev, A.A. Rukhadze, P.S. Strelkov, A.G. Shkvarunets “Relativistic plasma UHF electronics28 724–726 (1985)

G.T. Zatsepin, O.G. Ryazhskaya “Program for the search for star collapse in the Galaxy28 726–728 (1985)

V.S. Berezinskii “High energy neutrino astrophysics28 728–730 (1985)

Personalia

E.P. Aksenov, V.F. Esipov, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, T.A. Lozinskaya, V.I. Moroz, I.L. Rozental’, R.Z. Sagdeev, P.V. Shcheglov, V.I. Slysh, Ya.B. Zel’dovich “Iosif Samuilovich Shklovskii (Obituary)28 731–732 (1985)

Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions