/ 

1953

 / 

   

. . - . .  ר . . .

pdf
.
DOI: 10.3367/UFNr.0050.195308c.0577
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1953/8/c/
:    "   " 50 577–599 (1953)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks
,  (3)  (5)

©   , 1918–2020
: ufn@ufn.ru