Winner Best article 2016 Physics-Uspekhi journal

Победитель конкурса статей Usp. Fiz. Nauk 2016 года

Best reviews and articles published in Physics-Uspekhi journal in 2016

On the contest Best reviews and articles published in Physics-Uspekhi journal in 2016..

Best review 2016 (winner):

Verkhodanov O V "Cosmological results from the Planck space mission and their comparison with data from the WMAP and BICEP2 experiments" Phys. Usp. 59 (1) 3—41 (2016); "Kosmologicheskiye rezul'taty kosmicheskoi missii "Plank". Sravneniye s dannym eksperimentov WMAP i BICEP2" Usp. Fiz. Nauk 186 (1) 3—46 (2016)

Best reviews 2016 (contest's laureates):

  1. Khalili F Ya "Quantum measurements in gravitational wave detectors" Phys. Usp. 59 968—996 (2016); "Kvantovyye izmereniya v detektorakh gravitatsionnykh voln" Usp. Fiz. Nauk 186 1059—1089 (2016)
  2. Milichko V A, Shalin A S, Mukhin I S, Kovrov A E, Krasilin A A, Vinogradov A V, Belov P A, Simovskii C R "Solar photovoltaics: current state and trends" Phys. Usp. 59 727&mdsh;772 (2016); "Solnechnaya fotovol'taika: sovremennoye sostoyanie i tendentsii razvitiya" Usp. Fiz. Nauk 186 801—852 (2016)
  3. Strelkov V V, Platonenko V T, Sterzhantov A F, Ryabikin M Yu "Attosecond electromagnetic pulses: generation, measurement, and application. Generation of high-order harmonics of intense laser field for attosecond pulse production" Phys. Usp. 59 425—445 (2016); "Attosekundnye elektromagnitnye impul'sy: generatsiya, izmerenie i primenenie. Generatsiya vysokikh garmonik intensivnogo lazernogo izlucheniya dlya polucheniya attosekundnykh impul'sov" Usp. Fiz. Nauk 186 449—470 (2016)
  4. Krachkov P A, Li R N, Mil’shtein A I "Quantum electrodynamics processes in the interaction of high-energy particles with atoms" Phys. Usp. 59 619—641 (2016); "Protsessy kvantovoi elektrodinamiki pri vzaimodeistvii chastits vysokoi energii s atomami" Usp. Fiz. Nauk 186 689—711 (2016)

Best articles 2016 (winners):

  1. Mukhanov V F "Quantum Universe" Phys. Usp. 59 1021—1027 (2016); "Kvantovaya Vselennaya" Usp. Fiz. Nauk 186 1117—1125 (2016)
  2. Klyatskin V I "Stochastic structure formation in random media Phys. Usp. 59 67—95 (2016); "Stokhasticheskoe strukturoobrazovanie v sluchainykh sredakh" Usp. Fiz. Nauk 186 75—104 (2016)

Best articles 2016 (contest's laureates):

  1. Toptygin I N, Levina K "Energy-momentum tensor of the electromagnetic field in dispersive media" Phys. Usp. 59 141—152 (2016); "Tenzor energii-impul'sa elektromagnitnogo polya v sredakh s dispersiei" Usp. Fiz. Nauk 186 146—158 (2016)
  2. Braginsky V B, Bilenko I A, Vyatchanin S P, Gorodetsky M L, Mitrofanov V P, Prokhorov L G, Strigin S E, Khalili F Ya "Background to the discovery of gravitational waves" Phys. Usp. 59 879—885 (2016); "Doroga k otkrytiyu gravitatsionnykh voln" Usp. Fiz. Nauk 186 968—974 (2016)
  3. Pustovoit V I "On the direct detection of gravitational waves" Phys. Usp. 59 1034—1051 (2016); "O neposredstvennom obnaruzhenii gravitatsionnykh voln Usp. Fiz. Nauk 186 1133—1152 (2016)

The articles (winners of the contest) in English will be the entire 2018 to be publicly available on the website IOP Science.

Contest's laureate Best article 2016 Physics-Uspekhi journal

Лауреат конкурса статей Usp. Fiz. Nauk 2016 года

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions