V.I. TrukhinLomonosov Moscow State University, Department of Physics
Address: Leninskie Gory 1 build. 2, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (495) 939 16 82
Fax: +7 (495) 932 88 20
Website:


Articles

  1. V.I. Trukhin “S N Vernov centenary talk54 189–190 (2011)
  2. V.I. Trukhin, N.S. Bezaeva “Self-reversal of the magnetization of natural and synthesized ferrimagnetics49 489–516 (2006)

Signed personalia

  1. T.D. Vylov, V.G. Kadyshevskii, V.D. Kekelidze et alIn memory of Aleksei Alekseevich Tyapkin47 525–526 (2004)
  2. A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii et alIn memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)
  3. A.V. Burlakov, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh et alIn memory of David Nikolaevich Klyshko43 751–752 (2000)
  4. K.N. Baranskii, T.S. Velichkina, V.L. Ginzburg et alIn memory of Ivan Alekseevich Yakovlev43 535–536 (2000)
  5. A.F. Andreev, K.P. Belov, Yu.V. Gulyaev et alIn memory of Georgii Sergeevich Krinchik42 407–408 (1999)
  6. V.G. Kadyshevskii, A.A. Logunov, V.A. Matveev et alIn memory of Nikita Alekseevich Sveshnikov41 101–102 (1998)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, G.A. Mesyats, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.A. Rubakov, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 01.65.+g, 75.50.Gg, 75.60.Jk, 91.25.-r, 91.25.Mf

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions