G.A. Zherebtsov
Signed personalia

  1. Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin et alSergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 (10) (2021)
  2. Yu.Yu. Balega, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich et alAnatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 70th birthday)53 859–860 (2010)
  3. E.G. Berezhko, A.V. Gurevich, V.V. Zheleznyakov et alGermogen Filippovich Krymsky (on his 70th birthday)50 1193–1194 (2007)
  4. E.G. Berezhko, V.L. Ginzburg, G.A. Zherebtsov et alGermogen Filippovich Krymskii (on his sixtieth birthday)40 1193–1194 (1997)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, L.P. Pitaevskii, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, V.A. Matveev, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions