A.M. BalagurovFrank Neutron Physics Laboratory, Joint Institute of Nuclear Research
Address: Dubna, Moscow Region, Russian Federation


Articles

  1. V.L. Aksenov, A.M. Balagurov “Neutron diffraction on pulsed sources59 279–303 (2016)
  2. V.L. Aksenov, A.M. Balagurov, V.Yu. Pomyakushin “Neutron diffraction analysis of doped manganites46 856–860 (2003)
  3. V.L. Aksenov, A.M. Balagurov “Neutron time-of-flight diffractometry39 897–924 (1996)

See also: V.L. Aksenov, V.Yu. Pomyakushin, E.G. Bessonov, M.Yu. Kagan, Yu.V. Shabalin, R.M. Feshchenko, A.G. Tur’yanskii, M.V. Gorbunkov, A.V. Vinogradov, V.N. Lukash, Yu.N. Kul’chin, A.L. Rakhmanov, A.O. Sboichakov, K.I. Kugel’, I.V. Brodskii

PACS: 29.25.Dz, 61.05.fm, 75.25.+z, 75.47.Lx, 61.12.Gz

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions