Valerii Valentinovich VlasyukSpecial Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences
Address: Nizhnii Arkhyz, Zelenchukskiy Region, Karachai-Cherkessian Republic, Russian Federation
Website:


Articles

  1. V.V. Vlasyuk, I.V. Afanasieva, V.I. Ardilanov et alLarge-format imaging systems based on solid-state detectors in optical astronomy67 (4) (2024)

Signed personalia

  1. D.V. Bisikalo, G.G. Valyavin, V.V. Vlasyuk et alYurii Yur'evich Balega (on his 70th birthday)66 103–105 (2023)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 42.79.Pw, 07.50.Qx, 95.55.-n

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions