Yu.V. NazarovDelft University of Technology
Address: Delft, The Netherlands


Signed personalia

  1. A.F. Andreev, V.M. Galitskii, B.I. Ivlev et alGerasim Matveevich Eliashberg (on his 90th birthday)63 940–941 (2020)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, G.A. Mesyats, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov

PACS: 01.60.+q

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions