N.N. KudryavtsevMoscow Institute of Physics and Technology (State University)
Address: Institutskii per. 9, Dolgoprudnyi, Moscow Region, 141700, Russian Federation
Fax: 7 (095) 485 4472
Website:


Articles

  1. L.M. Vasilyak, S.V. Kostyuchenko, N.N. Kudryavtsev, I.V. Filyugin “Fast ionisation waves under electrical breakdown conditions37 247–268 (1994)
  2. N.N. Kudryavtsev, O.A. Mazyar, A.M. Sukhov “Apparatus and techniques for the investigation of methods of generating molecular beams36 (6) 513–528 (1993)

Signed personalia

  1. E.P. Velikhov, V.I. Ilgisonis, M.A. Kambolov et alMikhail Valentinovich Kovalchuk (on his 70th birthday)59 931–933 (2016)
  2. M.V. Alfimov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov et alIn memory of Aleksandr Mikhailovich Dykhne48 207–208 (2005)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, E.P. Velikhov, G.A. Mesyats, A.M. Prokhorov, L.P. Pitaevskii, V.A. Matveev, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov, A.P. Aleksandrov

PACS: 01.60.+q, 51.50.+v, 52.25.Jm, 52.35.Kt, 39.10.+j

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions