Oleg V. VerkhodanovSpecial Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences
Address: Nizhnii Arkhyz, Zelenchukskiy Region, Karachai-Cherkessian Republic, Russian Federation
Website:


See also: A.G. Doroshkevich, V.L. Ginzburg, I.D. Novikov, I.L. Rozental’, V.N. Rudenko, Ya.B. Zel’dovich

PACS: 95.75.-z, 98.80.-k, 98.70.Vc, 95.85.Bh, 98.80.Es,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions