Yu.O. TyshetskiyV.N. Karazin Khar'kov National University
Address: pl. Svobody 4, Khar'kov, 61077, Ukraine
Fax: +38 (057) 243 7044
Website:

School of Physics, The University of Sydney
Address: Sydney, Australia
Phone: +61 (2) 9351 2537
Fax: +61 (2) 9351 7726
Website:


Articles

  1. S.V. Vladimirov, Yu.O. Tyshetskiy “On description of a collisionless quantum plasma54 1243–1256 (2011)

See also: S.V. Vladimirov

PACS: 52.35.-g, 52.25.-b, 05.30.Fk,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions