Yu.V. Khoroshkov




Articles

  1. I.A. Deryugin, V.N. Kurashov, D.V. Podanchuk, Yu.V. Khoroshkov “Polarization effects in holography15 804–811 (1973)

See also: D.V. Podanchuk, I.A. Deryugin, V.N. Kurashov

PACS: 42.25.Ja, 42.30.Wb, 42.40.Eq, 42.40.Ht,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions