Evgenii V. AntipovDepartment of Chemistry, M.V. Lomonosov Moscow State University
Address: Leninskie Gory, Moscow, 119992, Russian Federation
Fax: 7 (495) 939 0171
Website:


See also: V.L. Ginzburg, A.M. Abakumov, Yu.V. Kopaev, E.G. Maksimov, V.I. Belyavskii, A.I. Golovashkin, B.T. Geilikman, I. Božović, V.V. Kapaev

PACS: 74.62.-c, 74.70.-b, 74.78.-w, 74.20.-z, 74.20.Mn, 74.45.+c, 74.72.-h, 81.15.-z

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions