V.V. Voronov
Signed personalia

  1. V.M. Bouznik, V.V. Voronov, S.V. Garnov et alIn memory of Vyacheslav Vasil'evich Osiko63 204–206 (2020)
  2. V.V. Belokurov, V.V. Voronov, D.I. Kazakov et alIn memory of Dmitrii Vasil'evich Shirkov59 419–420 (2016)
  3. V.S. Vladimirov, V.V. Voronov, V.G. Kadyshevskii et alDmitrii Vasil’evich Shirkov (on his 80th birthday)51 311–312 (2008)
  4. V.V. Voronov, A.A. Logunov, V.A. Matveev et alVladimir Georgievich Kadyshevsky (on his 70th birthday)50 559–560 (2007)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Matveev, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, V.A. Rubakov, Zh.I. Alferov, V.E. Fortov, E.L. Feinberg

PACS: 01.60.+q

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions