Yu.A. Tserkovnikov
Signed personalia

  1. V.V. Adushkin, S.I. Anisimov, N.V. Vdovichenko et alIn memory of Andrei Grigor’evich Bashkirov50 325–326 (2007)
  2. L.L. Buishvili, V.S. Vladimirov, V.P. Kalashnikov et alDmitrii Nikolaevich Zubarev (Obituary)36 (3) 195–196 (1993)
  3. N.N. Bogolyubov, V.L. Bonch-Bruevich, D.N. Zubarev et alSergeĭ Vladimirovich Tyablikov11 606–607 (1969)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q, 05.70.Ln, 52.40.Hf, 52.35.Ra, 05.60.-k, 75.10.-b

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions