Author Index

/

2014

/

JanuaryB

Berezinskii V.S.
Buchachenko A.L.

D

Deev A.A.
Dokuchaev V.I.

E

Eroshenko Yu.N.

I

Ivanitskii G.R.

K

Kalashnik M.V.
Khizhnyak E.P.

L

Levichev E.B.

S

Skrinskii A.N.
Svirkunov P.N.

T

Tikhonov Yu.A.
Todyshev K.Yu.

Z

Zakharova E.V.
© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions