Author Index

/

1982

/

MayA

B

F

G

Golubev V.S.

M

Minogin V.G.

O

Ostanevich Yu.M.

P

Pashkin S.V.
Pikel’ner L.B.
Popov Yu.P.

S

Serdyuk I.N.
Sharapov E.I.

V

Velikhov E.P.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions