Author Index

/

1980

/

NovemberA

Al’tshuler S.A.
Azimov Ya.I.
  • Ya.I. Azimov, Yu.L. Dokshitser, V.A. Khoze “Gluons23 732–749 (1980)

B

Barkov L.M.
Berezin F.A.

D

Dokshitser Yu.L.
  • Ya.I. Azimov, Yu.L. Dokshitser, V.A. Khoze “Gluons23 732–749 (1980)

K

Khoze V.A.
  • Ya.I. Azimov, Yu.L. Dokshitser, V.A. Khoze “Gluons23 732–749 (1980)

Khriplovich I.B.
Kochelaev B.I.
Kravtsov Yu.A.

N

O

Orlov Yu.I.
Ovchinnikov I.V.

R

Raizer Yu.P.
Ryskin M.G.

Y

Yablokov Yu.V.

Z

Zaripov M.M.
Zolotorev M.S.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions