Author Index

/

1980

/

JanuaryA

Andreev A.F.

B

Barbashov B.M.

E

Efimov G.V.
Efremov A.V.

G

Gerdt V.P.
Gorobchenko V.D.

K

Kadomtsev B.B.
Krasil’nikov V.A.

L

Levshin L.V.

M

Maksimov E.G.
Marchenko V.I.
Markov M.A.
Matinyan S.G.

S

Shirkov D.V.
Spasskii B.I.

T

Tarasov O.V.

V

Volkov M.K.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions