V.M. SchastlivtsevV.M. Schastlivtsev

Signed personalia

  1. A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, Yu.V. Gulyaev et alEvgenii Akimovich Turov (on his eightieth birthday)47 423–424 (2004)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, V.A. Matveev, Zh.I. Alferov, V.A. Rubakov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions