V.Yu. PomyakushinFrank Neutron Physics Laboratory, Joint Institute of Nuclear Research
Address: Dubna, Moscow Region, Russian Federation


Articles

  1. V.L. Aksenov, A.M. Balagurov, V.Yu. Pomyakushin “Neutron diffraction analysis of doped manganites46 856–860 (2003)

See also: V.L. Aksenov, A.M. Balagurov, M.Yu. Kagan, M.V. Gorbunkov, A.V. Klaptsov, V.N. Lukash, Yu.V. Shabalin, R.M. Feshchenko, A.G. Tur’yanskii, A.V. Vinogradov, E.G. Bessonov, Yu.N. Kul’chin, V.P. Lukin, A.L. Rakhmanov, A.O. Sboichakov

PACS: 75.25.+z, 75.47.Lx

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions