M.Yu. KupriyanovM.Yu. Kupriyanov
Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics
Address: Leninskie Gory 1 build. 2, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (495) 939 18 18
Fax: +7 (495) 939 08 96
Website:


See also: K.K. Likharev, Ya.V. Fominov, M.V. Feigel’man, V.M. Svistunov, M.A. Belogolovskii, V.L. Ginzburg

PACS: 74.50.+r, 74.62.-c, 74.80.Dm, 74.80.Fp, 74.78.Bz, 74.45.+c, 61.72.Mm, 74.20.Fg

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions