M.Yu. KupriyanovM.Yu. Kupriyanov
Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University
Address: Vorobevy Gory, Moscow, 119899, Russian Federation
Fax: 7 (495) 939 08 96


See also: K.K. Likharev, Ya.V. Fominov, M.V. Feigel’man, V.M. Svistunov, M.A. Belogolovskii, V.L. Ginzburg

PACS: 74.50.+r, 74.62.-c, 74.80.Dm, 74.80.Fp, 74.78.Bz, 74.45.+c, 61.72.Mm, 74.20.Fg,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions