Valerii V. Nesvizhevskii


(V.V. Nesvizhevsky)

Valerii V. Nesvizhevskii
Institut Laue-Langevin
Address: 6, rue Jules Horowitz, Grenoble, BP 156 - 38042, France
Fax: 33 (047) 648 3906
Website:


See also: V.V. Nesvizhevsky, Ya.A. Smorodinskii, A.B. Shvartsburg, R.V. Polovin, A.V. Strelkov, I.M. Frank

PACS: 28.20.-v, 03.65.Ge, 29.30.Hs, 03.65.Ta, 03.75.Be, 14.20.-c

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions